สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สาขาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดอบรมเชิงสัมมนาในหัวข้อ การป้องกันและปราบปรามการฟองเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้าย และร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีบัญชี พ.ศ. ... ในวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องชโณทัย โรงแรมบรรจุงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วิทยากรโดย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วชิระ บุณยเนตร C.P.A อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณชวนา วิวัฒน์พนาชาติ
คุณปราณี ภาษีผล


โครงการนี้เหมาะสำหรับ

นักบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร อาจารย์ และผู้สนใจ

อัตราค่าอบรม

สมาชิก ราคา 980 บาท
บุคคลทั่วไป ราคา 1,100 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณพิทพาภรณ์ โทร. 077913369 หรือ www.msc.sru.ac.th

ดาวน์โหลด
ใบสมัครการอบรม [PDF File]
โบว์ชัวร์หลักสูตร [PDF File]