ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 โควตา ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ถึง 18 เมษายน 2561 ไปแล้วนั้นและได้ประกาศให้ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษา ปวช. ปวส. กศน. หรือไม่มีคะแนนสอบไม่ครบตามกำหนด ลงทะเบียนผ่านระบบเพื่อสอบวัดความรู้พื้นฐาน 5 วิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษาและภาษาอังกฤษ ในวันที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ดาวน์โหลด ประกาศรายชื่อ เลขที่นั่งสอบ และห้องสอบ ผู้สมัครเข้าศึกษา รอบที่ 2 โควตา [PDF File]

หมายเหตุ

  • ผู้เข้าสอบต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชน ดินสอบ 2B ปากกา สำหรับทำข้อสอบ ไม่อนุญาตให้นำอุปกรณ์สื่อสาร หนังสือ ตำรา เข้าห้องสอบ
  • กรณีลงทะเบียนแล้วไม่พบรายชื่อ ติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 077913357 หรือ 077913333 ต่อ *3911


กำหนดการรับสมัครรอบที่ 2 โควตา

  • สอบข้อเขียนเฉพาะผู้สมัคร (ปวช./ปวส./นอกระบบ) 20 เม.ย. 61
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ประมวลผล 23 เม.ย. 61
  • ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 25 เม.ย. 61
  • สอบสัมภาษณ์ 27 เม.ย. 61
  • ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ 1 พ.ค. 61
  • Clearing house+ยืนยันสิทธิ์ 3 - 6 พ.ค. 61
  • รายงานตัว 15 พ.ค. 61