ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยสำนักจัดการทรัพย์สินมีความประสงค์ที่จะให้เช่าเหมาพื้นที่ภายในอาคารศูนย์กลาง (หลังเก่า) อาหารศูนย์อาหาร SRU (หลังใหม่) และอาคารเรียนรวมและเทคโนโลยีสารสนเทศ (คณะวิทยาศาสตร์ฯ) เพื่อประกอบธุรกิจประเภทบริการจำหน่ายอารหลัก จำหน่ายอาหารว่าง และเครื่องดื่ม โดยมีร้านค้าและพื้นที่เช่าเพื่อประกอบธุรกิจ ตามเอกสารแนบ