SRU Authentication : Login | Logout


แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง มีจำนวน 1683 รายการ

 
วันที่ รายการหัวเรื่อง
  9 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนสายระบบ NETWORK และสายระบบไฟ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สังกัดคณะครุศาสตร์
  9 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สังกัดคณะครุศาสตร์
  9 ม.ค. 2561รายละเอียดวแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง งานจัดซื้อวัสดุดำเนินงานโครงการ SRU on Road Show 2017-2018
  9 ม.ค. 2561ประกาศ ร่างประกวดราคางานซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารอเนกประสงค์ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ ชุด
  9 ม.ค. 2561ประกาศประกวดราคางานจ้างปรับปรุงสนามกีฬากลาง ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 รายการ
  9 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระเป๋าเอกสารจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  9 ม.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเขียน วัสดุ อุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  9 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  9 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะพร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้าหอพักสมุย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  9 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำยาทำความสะอาด 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  9 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศหอพักนักศึกษา(สมุย) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  8 ม.ค. 2561ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โครงการติดตั้งระบบภาพและเสียงสำหรับห้องประชุมสภา ขนาด ๕๔ ที่นั่ง อาคารสำนักงานอธิการบดี (หลังใหม่) จำนวน ๑ รายการ
  8 ม.ค. 2561ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โครงการติดตั้งระบบภาพและเสียงสำหรับห้องประชุมจำนวน ๗ ห้อง อาคารสำนักงานอธิการบดี (หลังใหม่) จำนวน ๑ รายการ
  8 ม.ค. 2561ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาซื้อเครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็งฯ
  8 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 45 อัน เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารตามกรอบอ้างอิงความสามารถ CEFR โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  8 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งแขวน ขนาด 25,000 บีทียู จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  8 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารตามกรอบอ้างอิงความสามารถ CEFR โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  8 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดวอร์มผ้าร่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  8 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ศูนย์การจัดการความรู้การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และนวัตกรรม ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ ชุด
  8 ม.ค. 2561ประกาศ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอประชุมวชิราลงกรณ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีคัดเลือก
  7 ม.ค. 2561ประกาศราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารอเนกประสงค์ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ ชุด
  5 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารประกอบการสอน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารประกอบการสอน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4 ม.ค. 2561ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานจ้างทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) จ.กระบี่ งวดที่ 3 จำนวน 1 งาน
  4 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4 ม.ค. 2561ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดวิเคราะห์โปรตีน ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  4 ม.ค. 2561ประกวดราคาซื้อหุ่นสำหรับช่วยชีวิตสำหรับผู้ใหญ่ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 2 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  4 ม.ค. 2561ประกวดราคาซื้อหุ่นสำหรับการช่วยชีวิตสำหรับเด็ก ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 2 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  4 ม.ค. 2561ประกวดราคาซื้อหุ่นฝึกหุ่นจำลองสถานการณ์การทำคลอดขั้นสูง ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กำลังแสดงหน้าที่ 2 จากทั้งหมด 57 หน้า
<<ก่อนหน้านี้    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57   หน้าถัดไป>>