SRU Authentication : Login | Logout


แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง มีจำนวน 1700 รายการ

 
วันที่ รายการหัวเรื่อง
  8 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งแขวน ขนาด 25,000 บีทียู จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  8 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารตามกรอบอ้างอิงความสามารถ CEFR โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  8 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดวอร์มผ้าร่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  8 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ศูนย์การจัดการความรู้การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และนวัตกรรม ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ ชุด
  8 ม.ค. 2561ประกาศ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอประชุมวชิราลงกรณ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีคัดเลือก
  7 ม.ค. 2561ประกาศราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารอเนกประสงค์ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ ชุด
  5 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารประกอบการสอน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารประกอบการสอน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4 ม.ค. 2561ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานจ้างทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) จ.กระบี่ งวดที่ 3 จำนวน 1 งาน
  4 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4 ม.ค. 2561ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดวิเคราะห์โปรตีน ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  4 ม.ค. 2561ประกวดราคาซื้อหุ่นสำหรับช่วยชีวิตสำหรับผู้ใหญ่ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 2 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  4 ม.ค. 2561ประกวดราคาซื้อหุ่นสำหรับการช่วยชีวิตสำหรับเด็ก ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 2 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  4 ม.ค. 2561ประกวดราคาซื้อหุ่นฝึกหุ่นจำลองสถานการณ์การทำคลอดขั้นสูง ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  4 ม.ค. 2561ประกวดราคาซื้อหุ่นฝึกหุ่นจำลองสถานการณ์ช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงผู้ใหญ่พร้อมชุดสร้างสถานการณ์จำลองตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  4 ม.ค. 2561สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2560
  4 ม.ค. 2561ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดวิเคราะห์ไขมัน ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  4 ม.ค. 2561ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ปฏิบัติการการเรียนเชิงความคิดสร้างสรรค์ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  3 ม.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ปฏิบัติการการเรียนรู้เชิงบูรณาการ (Active Learning) ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  29 ธ.ค. 2560ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานจ้างขนย้ายขยะมูลฝอยภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 3 เดือน
  29 ธ.ค. 2560ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างขนย้ายขยะมูลฝอยภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 3 เดือน
  29 ธ.ค. 2560ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างประชาสัมพันธ์โฆษณาฉบับพิเศษโอกาส ก้าวขึ้นสู่ปีที่ 41 นสพ.มติชน
  29 ธ.ค. 2560ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์โฆษณาฉบับพิเศษ ก้าวขึ้นสู่ปีที่ 41 นสพ.มติชน
  29 ธ.ค. 2560รายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) งานจ้างขนย้ายขยะมูลฝอยภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 3 เดือน
  29 ธ.ค. 2560ประกาศราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ All in one คณะวิทยาการจัดการ
  29 ธ.ค. 2560ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อเก้าอี้ห้องประชุม ๒๐๐ ที่นั่ง ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๒๐๐ ชุด
  29 ธ.ค. 2560รายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
  29 ธ.ค. 2560ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  29 ธ.ค. 2560ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กำลังแสดงหน้าที่ 3 จากทั้งหมด 57 หน้า
<<ก่อนหน้านี้    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57   หน้าถัดไป>>