Teerawat Kitngam

Teerawat Kitngam


Website URL:

ตามที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ทำการสำรวจความต้องการทำกิจกรรมฐาน 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผ่านทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย ซึ่งมีนักศึกษาแจ้งความจำนงเพื่อขอเข้าร่วมกิจกรรมนั้น บัดนี้ศูนย์คอมพิวเตอร์ขอแจ้งกำหนดการจัดกิจกรรมฐาน 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ มีรายละเอียด ดังนี้

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการสร้างสื่อเพื่อการนำเสนองานอย่างมืออาชีพ    

วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563  อบรมผ่านระบบออนไลน์     

รายละเอียดและเงื่อนไขการเข้าร่วม ดังนี้     


 1.  URL สำหรับอบรมออนไลน์ คือ https://sru.webex.com/meet/sruict01    
 2.  อุปกรณ์ที่นักศึกษาต้องใช้ในการอบรม ประกอบด้วย  โทรศัพท์มือถือ และเครื่องคอมพิวเตอร์  
 3.  นักศึกษาต้องเข้าร่วมอบรมตลอดระยะเวลาที่กำหนด คือ   • รอบเช้า เริ่มเวลา 09.00-12.00 น. ตรวจสอบรายชื่อ
 • รอบบ่าย เริ่ม เวลา 13.00-16.00 น. ตรวจสอบรายชื่อ


       4. นักศึกษาต้องจัดส่งชิ้นงานตามที่วิทยากรกำหนด   
       5. ศูนย์คอมพิวเตอร์ขอสงวนสิทธิ์การบันทึกกิจกรรมฐาน 3 หากนักศึกษาไม่ปฏิบัติตามข้อ 1-4

ส่งงานหลังอบรม กดที่นี้ ภายในวันที่ 20 พ.ย. 63 เวลา 12.00 น. เท่านั้น

หมายเหตุ  ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ข้อมูลการร่วมกิจกรรมดังกล่าวไปทาง email ที่นักศึกษาแจ้งไว้เรียบร้อยแล้ว

นักศึกษาที่ขาดกิจกรรมฐาน 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ กรอกแบบสำรวจที่นี้ ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศจะประกาศกิจกรรม เวลาสำหรับการร่วมกิจกรรมกลับทางอีเมล์

ดำเนินการกรอกข้อมูลภายในวันที่ 5 พ.ย. 63 เท่านั้น

การทดสอบความรู้ความสามารถด้านดิจิทัลนักศึกษา ภาคปกติ (รหัสนักศึกษา 60)มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ด้วยแบบทดสอบระบบกรอบสมรรถนะดิจิทัล Digital Literacy Test ผ่านระบบออนไลน์

ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 ในระหว่างวันที่ 2-5 พฤศจิกายน 253

กรณีอุปกรณ์การสอบไม่พร้อม นักศึกษาสามารถมาใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ ได้ที่ ห้องบานบุรี ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ โดยต้องทำการสำรองที่นั่งได้ที่ https://bit.ly/3iNN5NV ภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2563 และมาก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 30 นาที (เตรียมหูฟังมาด้วย)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอประชาสัมพันธ์ หลักสูตรออนไลน์ที่ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านระบบห้องเรียนออนไลน์ Thai MOOC ได้แบบฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

หลักสูตรที่ 1 SRU005 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นด้วยเวก้า | Basic Data Analysis with Weka รายวิชานี้เป็นการศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นด้วยวิธีการทำเหมืองข้อมูลผ่านเครื่องมือเวก้า
ลงทะเบียนและเรียนออนไลน์ได้ที่ https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:SRU+SRU005+2020/about


หลักสูตรที่ 2 wu012 เมทาดาทาสำหรับการจัดระบบสารสนเทศดิจิทัล | Metadata for Organizing Digital Information รายวิชานี้เป็นการศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเมทาดาทา (Metadata) และการประยุกต์ใช้เพื่อการจัดระบบสารสนเทศดิจิทัล การวิเคราะห์รายการสารสนเทศเพื่อจัดทำแค็ตตาล็อกข้อมูล (Metadata Catalog)
ลงทะเบียนและเรียนออนไลน์ได้ที่ https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:WU+WU012+2020/about


หลักสูตรที่ 3 wu013 บริการสารสนเทศสำหรับองค์กรดิจิทัล | Information Services for Digital Organization รายวิชานี้เป็นการศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดบริการสารสนเทศและการออกแบบบริการสารสนเทศสำหรับองค์กรดิจิทัล การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อจัดบริการ วางกลยุทธ์ การสร้างพิมพ์เขียวให้บริการสารสนเทศ 
ลงทะเบียนและเรียนออนไลน์ได้ที่ https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:WU+WU013+2020/about


ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่เรียนผ่านหลักสูตร และได้ประกาศนียบัตรของรายวิชา สามารถติดต่อขอรับรหัสกิจกรรมฐาน 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยนำหลักฐานใบประกาศนียบัตรติดต่อที่สำนักงานศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ชั้น 1 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ หรือส่งหลักฐานคลิกที่นี้ วิชาละ 1 ฐานกิจกรรม (คนละ 1 กิจกรรม สงวนสิทธิ์ให้นักศึกษาที่ไม่เคยร่วมกิจกรรม Thaimooc เท่านั้น)

ด้วยศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อรวมกิจกรรม พัฒนาทักษะมาตรฐานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

คุณสมบัติ

 • ป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2-3 รหันนักศึกษา 62-63
 • ลงทะเบียนสมัครออบรมออนไลน์ และสอบวัดความรู้ด้านดิจิทัล คลิกที่นี้เพื่อสมัคร
 • รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 • วันที่สอบ 9 กันยายน 2563 เวลา 12.30 น. ณ ห้องบานบุรี ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ
 • รายละเอียดอื่น ๆ ศูนย์คอมพิวเตอร์จะแจ้งทางอีเมล

ด้วยศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อรวมกิจกรรม  พัฒนาทักษะมาตรฐานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศคุณสมบัติ

 • เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2-3 รหันนักศึกษา 62-63
 • ลงทะเบียนสมัครออบรมออนไลน์ และสอบวัดความรู้ด้านดิจิทัล คลิกที่นี้เพื่อสมัคร
 • รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 • ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ จะแจ้งรายละเอียดผ่านอีเมล


ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 (รหัสนักศึกษา 60-61) เพื่อร่วมทดสอบ Digital Literacy Certification (IC3)ประกาศนียบัตรที่รับรองความรู้และทักษะคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย
1. ความรู้พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ (Computing Fundamentals) แนวคิดและนิยามของคอมพิวเตอร์ พัฒนาการคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ และอุปกรณ์ประกอบสำหรับคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับคอมพิวเตอร์ การเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล การเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่อพ่วง การแก้ไขปัญหาฮาร์ดแวร์เบื้องต้น การดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การเลือกซื้อคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ต่อพ่วง ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ วิธีการทำงานและการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
2. การใช้งานโปรแกรมสำนักงาน (Key Applications) แนวคิดและนิยามโปรแกรมประยุกต์สำหรับคอมพิวเตอร์ในการสร้าง แก้ไขและการบันทึกเอกสาร การย้ายและคัดลอกข้อความ เปลี่ยนมุมมองเอกสารบนหน้าจอ การตกแต่งเอกสาร การสร้างตารางในเอกสาร และการตรวจสอบ แก้ไขเอกสาร การใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำ การใช้งานโปรแกรมตารางคำนวณ และการใช้งานโปรแกรมนำเสนองาน
3. การใช้งานอินเทอร์เน็ต และการสื่อสารสังคมออนไลน์ (Living Online) แนวคิดเกี่ยวกับระบบ ส่วนประกอบของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เว็บบอร์ด ห้องสนทนา การใช้งาน Microsoft Outlook การใช้อินเทอร์เน็ต ความรู้พื้นฐานในการใช้งาน Internet Explorer การค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ ส่วนประกอบของเว็บไซต์ การสร้างเว็บไซต์ การใช้เครือข่ายสังคมองค์ประกอบและกิจกรรมในเครือข่ายสังคม

 • รับสมัครเพียง 30 คนเท่านั้น ศูนย์คอมพิวเตอร์จะประกาศผลการสมัครรายชื่อผู้สมัครผ่านเว็บไซต์ และแจ้งกำหนดการวันสอบอีกครั้ง ผ่านอีเมลที่สมัคร
 • คลิกที่นี้เพื่อสมัครร่วมกิจกรรม

หมายเหตุ การทดสอบเป็นการทดสอบแบบออนไลน์ โดยใช้คอมพิวเตอร์หรือโน๊ตบุ๊คในการสอบเท่านั้น โปรดกรอกข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นความจริง
กรอกข้อมูลสมัครได้คนละ 1 รอบและ 1 ครั้งเท่านั้น

ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 (รหัสนักศึกษา 60-61) เพื่อร่วมทดสอบ Digital Literacy Certification (IC3)ประกาศนียบัตรที่รับรองความรู้และทักษะคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย
1. ความรู้พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ (Computing Fundamentals) แนวคิดและนิยามของคอมพิวเตอร์ พัฒนาการคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ และอุปกรณ์ประกอบสำหรับคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับคอมพิวเตอร์ การเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล การเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่อพ่วง การแก้ไขปัญหาฮาร์ดแวร์เบื้องต้น การดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การเลือกซื้อคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ต่อพ่วง ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ วิธีการทำงานและการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
2. การใช้งานโปรแกรมสำนักงาน (Key Applications) แนวคิดและนิยามโปรแกรมประยุกต์สำหรับคอมพิวเตอร์ในการสร้าง แก้ไขและการบันทึกเอกสาร การย้ายและคัดลอกข้อความ เปลี่ยนมุมมองเอกสารบนหน้าจอ การตกแต่งเอกสาร การสร้างตารางในเอกสาร และการตรวจสอบ แก้ไขเอกสาร การใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำ การใช้งานโปรแกรมตารางคำนวณ และการใช้งานโปรแกรมนำเสนองาน
3. การใช้งานอินเทอร์เน็ต และการสื่อสารสังคมออนไลน์ (Living Online) แนวคิดเกี่ยวกับระบบ ส่วนประกอบของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เว็บบอร์ด ห้องสนทนา การใช้งาน Microsoft Outlook การใช้อินเทอร์เน็ต ความรู้พื้นฐานในการใช้งาน Internet Explorer การค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ ส่วนประกอบของเว็บไซต์ การสร้างเว็บไซต์ การใช้เครือข่ายสังคมองค์ประกอบและกิจกรรมในเครือข่ายสังคม

โดยแบ่งเป็นรอบการทดสอบเป็น 3 รอบ รอบ ละ 50 คน ดังนี้

หมายเหตุ การทดสอบเป็นการทดสอบแบบออนไลน์ โดยใช้คอมพิวเตอร์หรือโน๊ตบุ๊คในการสอบเท่านั้น โปรดกรอกข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นความจริง
กรอกข้อมูลสมัครได้คนละ 1 รอบและ 1 ครั้งเท่านั้น

ด้วยศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ กำหนดจัดกิจกรรมฐาน 3 (เทคโนโลยีสารสนเทศ) เฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 59 รหัส 61 เทียบเข้า และรหัส 58 ครุศาสตร์)  ประจำเดือนเมษายน 2563 โดยมีรายละเอียดการทำกิจกรรมดังนี้

เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม  (ขอให้นักศึกษา ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด)

ข้อที่ 1 กรณีนักศึกษาขาดกิจกรรม 1-2 ครั้ง 

ขั้นตอนที่ 1 ให้นักศึกษาร่วมกิจกรรม การศึกษาแบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเรียนออนไลน์ในระบบ Thai MOOC ในการศึกษาด้วยตนเอง โดยทางศูนย์คอมพิวเตอร์กำหนดหัวข้อที่นักศึกษาต้องผ่านหลักสูตรต่อไปนี้ เท่านั้น (1 หลักสูตร ต่อ 1 กิจกรรม) ผู้เรียนต้องสมัครเป็นสมาชิกในเว็บไซต์ thaimooc.org ก่อน

หลักสูตรที่ 1 เครื่องมือ Cloud-Based ศตวรรษ 21 เพื่อชีวิตประจำวัน  สามารถเข้าศึกษารายวิชานี้ได้ที่ https://exlms.thaimooc.org/courses/course-v1:SPU-MOOC+spu002+T2_2018/about

หลักสูตรที่ 2 การเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ (A new entrepreneur)  สามารถเข้าศึกษารายวิชานี้ได้ที่ https://bit.ly/2VjLwiv

ขั้นตอนที่ 2 นักศึกษาต้องเข้าเรียนและทำกิจกรรมตามบทเรียน เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน / มีผลคะแนนแบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียนไม่น้อยกว่า 70%

ขั้นตอนที่ 3 เมื่อได้ประกาศนียบัตรออนไลน์ (Online Certificate) ให้บันทึกไฟล์ใบประกาศนียบัตร และจัดส่งมายังศูนย์คอมพิวเตอร์ ที่ https://bit.ly/2Rn17eF 

เพื่อศูนย์คอมพิวเตอร์ดำเนินการบันทึกฐานกิจกรรมให้แก่นักศึกษาต่อไป (บันทึกข้อมูลกิจกรรมทุกวันศุกร์ของสัปดาห์)

ข้อที่ 2 กิจกรรมสอบวัดความสามารถด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลบัณฑิตก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน  กรณีนักศึกษาขาดกิจกรรม มากกว่า 2 ครั้ง 

ขั้นตอนที่ 1 ให้นักศึกษาลงทะเบียนสำหรับร่วมกิจกรรมได้ที่ https://bit.ly/3aSj6S7

ขั้นตอนที่ 2 ศูนย์คอมพิวเตอร์จะแจ้งรายละเอียด ขั้นตอน วิธีการทดสอบฯ ผ่านทางอีเมล์ที่สมัคร ในวันที่ 22 เมษายน 2563

ขั้นตอนที่ 3 ศูนย์คอมพิวเตอร์จะทำการทดสอบบแบบออนไลน์ ในวันที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.

ขั้นตอนที่ 4 ส่งผลการทดสอบกลับมายังศูนย์คอมพิวเตอร์ที่ https://bit.ly/34msCKt ภายในวันที่ 29 เมษายน 2563 เท่านั้น


ระยะเวลาร่วมกิจกรรม ตั้งแต่บัดนี้ - 30 เมษายน 2563

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it หรือ Line ID: @614obhza


<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 1 of 11