คำค้น :    ประกาศโดย :       

แสดงข่าวในหมวด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง มีจำนวน 191 รายการ

 
วันที่ รายการหัวเรื่อง ประกาศโดย
  22 ต.ค. 2563ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยว ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ฝ่ายพัสดุ
  22 ต.ค. 2563ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาการคำนวณ (coding) ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ฝ่ายพัสดุ
  22 ต.ค. 2563ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการประมวลผลภาพชั้นสูง ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ ชุดฝ่ายพัสดุ
  22 ต.ค. 2563ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการชีววิทยา ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ ชุดฝ่ายพัสดุ
  22 ต.ค. 2563ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ ชุดฝ่ายพัสดุ
  22 ต.ค. 2563ประกาศ ร่างประกาศประกวดราคางานซื่อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ประจำห้องเรียนอาคารบัณฑิตวิทยาลัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ฝ่ายพัสดุ
  22 ต.ค. 2563ประกาศร่างประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อระบบบำบัดน้ำเสีย ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ฝ่ายพัสดุ
  22 ต.ค. 2563ประกาศราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอนปฏิบัติการฟิสิกส์ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ ชุดฝ่ายพัสดุ
  22 ต.ค. 2563ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเครื่องกลไฟฟ้า ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ ชุดฝ่ายพัสดุ
  22 ต.ค. 2563ประกาศราคากลางงานจ้างทำบัตรประจำตัวนักศึกษาแบบดิจิทัล จำนวน 1 รายการฝ่ายพัสดุ
  22 ต.ค. 2563ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ ชุดฝ่ายพัสดุ
  22 ต.ค. 2563ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมีสาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ ชุดฝ่ายพัสดุ
  21 ต.ค. 2563ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาซืื้อครุภัณฑ์หน่วยบริการวิชาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ฝ่ายพัสดุ
  20 ต.ค. 2563ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการเงินและธนาคาร ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ฝ่ายพัสดุ
  20 ต.ค. 2563ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนรวมอาคารวิทยาการจัดการ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ฝ่ายพัสดุ
  20 ต.ค. 2563ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางด้านเศรษฐศาสตร์ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ฝ่ายพัสดุ
  20 ต.ค. 2563ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางด้านคณิตศาสตร์ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ ชุดฝ่ายพัสดุ
  20 ต.ค. 2563ประกาศร่าง TOR งานจัดซื้อชุดปฏิบัติการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์ม ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ ชุดฝ่ายพัสดุ
  20 ต.ค. 2563ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการประติมากรรม ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ฝ่ายพัสดุ
  20 ต.ค. 2563ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการภาพพิมพ์ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ฝ่ายพัสดุ
  19 ต.ค. 2563ประกาศราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาดนตรีสากล ตำบลขุนทะเลอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุดฝ่ายพัสดุ
  19 ต.ค. 2563ประกาศร่างประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการศูนย์ข้อมูลภัยพิบัติและสถานีเตือนภัยพิบัติภาคสนาม ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ฝ่ายพัสดุ
  19 ต.ค. 2563ประกาศร่างประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์อัตโนมัติ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ฝ่ายพัสดุ
  19 ต.ค. 2563ประกาศร่างประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการการเรียนรู้แขนกลพื้นฐาน ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ฝ่ายพัสดุ
  19 ต.ค. 2563ประกาศร่างประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการทางด้านดิน ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ฝ่ายพัสดุ
  19 ต.ค. 2563ประกาศร่างประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีวัสดุและการผลิต ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ฝ่ายพัสดุ
  19 ต.ค. 2563ประกาศร่างประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิจัยและนวัตกรรมสาธารณสุข ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ฝ่ายพัสดุ
  19 ต.ค. 2563ประกาศราคากลางงานจัดซื้อระบบบำบัดน้ำเสีย ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ ระบบฝ่ายพัสดุ
  19 ต.ค. 2563ประกาศร่าง TOR งานจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 45 เครื่องฝ่ายพัสดุ
  19 ต.ค. 2563ประกาศร่าง TOR งานจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ ชุดฝ่ายพัสดุ
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7 หน้า
1 2 3 4 5 6 7   หน้าถัดไป>>