SRU Authentication : Login | Logout


แสดงข่าวในหมวด ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศเปลี่ยนแปลง วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ประเภทอาจารย์สัญญาจ้าง ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 3 อัตรา
Friday, 18 August 2017 เขียนโดย :   ฝ่ายกองการเจ้าหน้าที่

ประกาศเปลี่ยนแปลง วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้  ประเภทอาจารย์สัญญาจ้าง  ตำแหน่งอาจารย์  สังกัดคณะวิทยาการจัดการ จำนวน  3  อัตรา  และพนักงานมหาวิทยาลัย  สายวิชาการ  สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร  จำนวน 1  อัตรา

1. สาขาวิชาธุรกิจอาหาร  จำนวน  1  อัตรา

2. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  จำนวน  1  อัตรา

2. สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร  จำนวน  1  อัตรา


จากเดิมประกาศรายชื่อ ในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 25560  เปลี่ยนแปลงวันประกาศรายชื่อเป็นวันพุธ ที่ 25 สิงหาคม 2560

ข่าวอื่นในหมวด ข่าวรับสมัครงาน
   ประรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาธุรกิจการบิน สังกัดวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อำเภอเกาะสมุย จำนวน 1 อัตรา
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คัดเลือกเป็นอาจารย์สัญญาจ้าง สาขาวิชาโลจิสติกส์ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดงานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี
   ประกาศเปลี่ยนแปลง วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อเป็นบุคลากรเงินรายได้ ประเภทอาจารย์สัญญาจ้าง สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
   ประกาศเปลี่ยนแปลง วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อเป็นบุคลากรเงินรายได้ ประเภทเจ้าหน้าที่่สนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร