SRU Authentication : Login | Logoutแสดงข่าวในหมวด ข่าวรับสมัครงาน มีจำนวน 168 รายการ

 
วันที่ รายการหัวเรื่อง
  26 ก.ย. 2560ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อำเภอเกาะสมุย จำนวน 1 อัตรา
  19 ก.ย. 2560ประรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาธุรกิจการบิน สังกัดวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อำเภอเกาะสมุย จำนวน 1 อัตรา
  19 ก.ย. 2560ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คัดเลือกเป็นอาจารย์สัญญาจ้าง สาขาวิชาโลจิสติกส์ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ
  19 ก.ย. 2560ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดงานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี
  18 ก.ย. 2560ประกาศเปลี่ยนแปลง วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อเป็นบุคลากรเงินรายได้ ประเภทอาจารย์สัญญาจ้าง สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
  18 ก.ย. 2560ประกาศเปลี่ยนแปลง วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อเป็นบุคลากรเงินรายได้ ประเภทเจ้าหน้าที่่สนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร
  14 ก.ย. 2560ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
  14 ก.ย. 2560ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
  11 ก.ย. 2560ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (เลขานุการอธิการบดี) สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี
  11 ก.ย. 2560ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ สังกัดฝ่ายสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
  11 ก.ย. 2560ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาดนตรีสากล สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  11 ก.ย. 2560ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย
  4 ก.ย. 2560ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ สังกัดฝ่ายสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
  30 ส.ค. 2560ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร
  30 ส.ค. 2560ประกาศเปลี่ยนแปลง วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์
  29 ส.ค. 2560ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย
  29 ส.ค. 2560ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  28 ส.ค. 2560ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการอธิการบดี สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตรา
  28 ส.ค. 2560ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สังกัดคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 1 อัตรา
  28 ส.ค. 2560ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ และบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ ประเภทละ 1 อัตรา
  28 ส.ค. 2560ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 3 อัตรา
  25 ส.ค. 2560ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตรา
  25 ส.ค. 2560ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ประจำสาขาชีววิทยา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตรา
  21 ส.ค. 2560ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาภาษาอังกฤษ สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
  21 ส.ค. 2560ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษ์ศาสตร์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
  21 ส.ค. 2560ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตรา
  18 ส.ค. 2560ประกาศเปลี่ยนแปลง วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ประเภทอาจารย์สัญญาจ้าง ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 3 อัตรา
  17 ส.ค. 2560ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการหอพัก ณ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อำเภอเกาะสมุย
  16 ส.ค. 2560ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา
  15 ส.ค. 2560ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
กำลังแสดงหน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6 หน้า
<<ก่อนหน้านี้    1 2 3 4 5 6   หน้าถัดไป>>