SRU Authentication : Login | Logoutแสดงข่าวในหมวด ข่าวรับสมัครงาน มีจำนวน 168 รายการ

 
วันที่ รายการหัวเรื่อง
  11 ส.ค. 2560ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาดนตรีสากล สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
  11 ส.ค. 2560ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์สัญญาจ้าง สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และุเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตรา
  11 ส.ค. 2560ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ประจำสาขาวิชาชีววิทยา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตรา
  11 ส.ค. 2560ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตรา
  11 ส.ค. 2560ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์สัญญาจ้าง สาขาคณิตศาสตร์ สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
  11 ส.ค. 2560ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการอธิการบดี สังกัดกองกลาง จำนวน 1 อัตรา
  11 ส.ค. 2560ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัด งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตรา
  10 ส.ค. 2560ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ สังกัดฝ่ายสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตรา
  8 ส.ค. 2560ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาสัตวศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตรา
  8 ส.ค. 2560ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
  7 ส.ค. 2560ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรเงินรายได้ ประเภทเจ้าหน้าที่สนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งวิศวกรโยธา สังกัดกองอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ จำนวน 1 อัตรา
  7 ส.ค. 2560ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์สัญญาจ้าง สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
  7 ส.ค. 2560ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
  4 ส.ค. 2560ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานสำนักจัดการทรัพย์สิน ตำแหน่งนักวิชาการหอพัก สังกัดหอพักนักศึกษา ณ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อำเภอเกาะสมุย
  3 ส.ค. 2560ประกาศรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดี คณะวิทยาการจัดการ
  29 ก.ค. 2560ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
  27 ก.ค. 2560ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาการเงินและการธนาคาร สังกัดคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 1 อัตรา
  27 ก.ค. 2560ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ประจำสาขาชีววิทยา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตรา
  27 ก.ค. 2560ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาศิลปศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
  27 ก.ค. 2560ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรเงินรายได้ ประเภทอาจารย์สัญญาจ้าง ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาธุรกิจการบิน สังกัดวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว จำนวน 2 อัตรา
  26 ก.ค. 2560ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา
  26 ก.ค. 2560ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ประเภทอาจารย์สัญญาจ้าง จำนวน 3 อัตรา
  26 ก.ค. 2560ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ประเภทอาจารย์สัญญาจ้าง
  23 ก.ค. 2560ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ประเภทอาจารย์สัญญาจ้าง
  23 ก.ค. 2560ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
  23 ก.ค. 2560ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
  19 ก.ค. 2560ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตรา
  19 ก.ค. 2560ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ สังกัดฝ่ายสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตรา
  19 ก.ค. 2560ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาสัตวบาลศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  17 ก.ค. 2560ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาศิลปศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
กำลังแสดงหน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6 หน้า
<<ก่อนหน้านี้    1 2 3 4 5 6   หน้าถัดไป>>