SRU Authentication : Login | Logoutแสดงข่าวในหมวด ข่าวรับสมัครงาน มีจำนวน 168 รายการ

 
วันที่ รายการหัวเรื่อง
  13 ก.ค. 2560ประกาศรับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานสำนักจัดการทรัพย์สิน ตำแหน่งนักวิชาการหอพัก ณ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อำเภอเกาะสมุย
  11 ก.ค. 2560ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  11 ก.ค. 2560ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตรา
  11 ก.ค. 2560ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา สังกัดคณะครุศาสตร์
  7 ก.ค. 2560ประกาศเปลี่ยนแปลงวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และมีสิทธิ์เข้ารับการสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สาขาวิชาอชีวอนามัย สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  6 ก.ค. 2560ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ประจำสาขาชีววิทยา) สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตรา
  4 ก.ค. 2560ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการสอบสัมภาษณ์เพื่อเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตรา
  30 มิ.ย. 2560ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
  30 มิ.ย. 2560ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทยธุรกิจ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
  30 มิ.ย. 2560ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาจีน สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
  26 มิ.ย. 2560ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์
  24 มิ.ย. 2560ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
  22 มิ.ย. 2560ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตรา
  16 มิ.ย. 2560ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา
  13 มิ.ย. 2560ประกาศยกเลิกการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาดนตรีสากล สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
  12 มิ.ย. 2560ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทยธุรกิจ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
  12 มิ.ย. 2560ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม จำนวน 1 อัตรา
  9 มิ.ย. 2560ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตรา
  9 มิ.ย. 2560ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาศิลปศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
  7 มิ.ย. 2560ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ประเภทอาจารย์สัญญาจ้าง ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทยธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา
  5 มิ.ย. 2560ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา
  30 พ.ค. 2560ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตรา
  26 พ.ค. 2560เปลี่ยนแปลงวันประกาศผลสอบ คัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
  23 พ.ค. 2560ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรเงินรายได้ ประเภทอาจารย์สัญญาจ้าง ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตรา
  15 พ.ค. 2560ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
  15 พ.ค. 2560ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  8 พ.ค. 2560ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
  28 เม.ย. 2560ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
  18 เม.ย. 2560ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
  9 เม.ย. 2560ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาจีน สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
กำลังแสดงหน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6 หน้า
<<ก่อนหน้านี้    1 2 3 4 5 6   หน้าถัดไป>>