SRU Authentication : Login | Logout


แสดงข่าวในหมวด ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศเปลี่ยนแปลงวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และมีสิทธิ์เข้ารับการสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สาขาวิชาอชีวอนามัย สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Friday, 07 July 2017 เขียนโดย :   ฝ่ายกองการเจ้าหน้าที่

ประกาศเปลี่ยนแปลงวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และมีสิทธิ์เข้ารับการสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สาขาวิชาอชีวอนามัย สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จากเดิมประกาศผล ในวันศุกร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2560  เปลี่ยนเป็นวัน ศุกร์ ที่ 14 กรกฎาคม 2560

ข่าวอื่นในหมวด ข่าวรับสมัครงาน
   ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
   ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 5 อัตรา
   ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สังกัดคณะวิทยาการจัดการ
   ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สังกัดคณะวิทยาการจัดการ
   ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปฏิบัติงานเลขานุการอธิการบดี) สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี