Teerawat Kitngam

Teerawat Kitngam


Website URL:

ตามที่ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ได้ลงประกาศการแก้กิจกรรมฐาน 3 (เทคโนโลยีสารสนเทศ) นักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 59 และรหัส 61 เทียบเข้า  โดยกำหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนออนไลน์ เพื่อสำรวจการเข้าร่วมกิจกรรมในระหว่างวันที่ 1 – 20 ธันวาคม 2562 ซึ่งบัดนี้ครบกำหนดการรับสมัครแล้ว นั้น
ทั้งนี้ ศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรม (รายชื่อตามเอกสารแนบ) และรายละเอียดการทำกิจกรรม (ขอให้นักศึกษา ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด) ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1  กิจกรรมสอบวัดความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี  (คลิกตรวจสอบรายชื่อ)

 • เป็นระบบสอบออนไลน์ (นักศึกษาสามารถสอบได้ที่ไหนก็ได้ที่มีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต)
 • กำหนดสอบวันที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 13.00-14.30 น. (เท่านั้น)
 • ข้อสอบจำนวน 100 ข้อ ผ่านร้อยละ 75
 • ลิงค์ระบบสอบและคู่มือการใช้งานระบบสอบ จะจัดส่งให้แก่นักศึกษาทาง email ที่นักศึกษาแจ้งไว้ ภายในวันที่ 6/1/63
 • กรณีสอบผ่าน ศูนย์คอมพิวเตอร์จะเพิ่มกิจกรรมให้ภายใน 3 วันทำการ โดยนักศึกษาสามารถตรวจสอบกิจกรรมฐานและหากไม่พบการเพิ่มกิจกรรมให้ติดต่อศูนย์คอมพิวเตอร์ภายใน 7 วันทำการ
 • กรณีสอบไม่ผ่าน ให้เข้าร่วมกิจกรรมอบรม ในขั้นตอนที่ 2 (สำหรับผู้ที่ขาดกิจกรรม 1 ครั้ง)

ขั้นตอนที่ 2  กิจกรรมอบรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 (กรณีขาดกิจกรรม 2 ครั้ง และผู้ที่ขาดกิจกรรม 1 ครั้งแต่สอบไม่ผ่านในขั้นตอนที่ 1)  (คลิกตรวจสอบรายชื่อ)

 • กำหนดอบรมวันที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 09.00-16.00 น. (เท่านั้น)
 • สถานที่ ณ ห้องบานบุรี  ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ
 • ศูนย์คอมพิวเตอร์จะเพิ่มกิจกรรมให้ภายใน 3 วันทำการ ภายหลังจัดอบรมเสร็จสิ้น โดยนักศึกษาสามารถตรวจสอบกิจกรรมฐานและหากไม่พบการเพิ่มกิจกรรมให้ติดต่อศูนย์คอมพิวเตอร์ภายใน 7 วันทำการ

ขั้นตอนที่ 3  กิจกรรมอบรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2 (กรณีขาดกิจกรรม 3 ครั้ง)  (รอประกาศรายชื่อ)

 • เลื่อนจากวันที่ 12 มกราคม 2563 ออกไปก่อน หากได้วันแล้วจะแจ้งผ่านอีเมลอีกครั้ง
 • สถานที่ ณ ห้องบานบุรี  ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ
 • ศูนย์คอมพิวเตอร์จะเพิ่มกิจกรรมให้ภายใน 3 วันทำการ ภายหลังจัดอบรมเสร็จสิ้น โดยนักศึกษาสามารถตรวจสอบกิจกรรมฐานและหากไม่พบการเพิ่มกิจกรรมให้ติดต่อศูนย์คอมพิวเตอร์ภายใน 7 วันทำการ


ทั้งนี้ ขอความร่วมมือนักศึกษาปฏิบัติตามคำแนะนำ และเข้าร่วมกิจกรรมตามที่ศูนย์คอมพิวเตอร์กำหนดอย่างเคร่งครัด ซึ่งกำหนดการจัดกิจกรรมฐาน 3 จะจัดในครั้งถัดไปในภาคเรียนที่ 1/2563 (ประมาณพฤษภาคม 2563)


ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ


Christmas Day 2019
วันที่ 24 ธันวาคม 2562
ณ ชั้น 4 ศูนย์ภาษา อาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ

24 ธันวาคม 2562
09.30 – 11.00 น. : กิจกรรมแข่งขัน International Music Singing Contest ณ ห้องประชุม 1
11.00 – 12.00 น. : กิจกรรมแข่งขัน Christmas Cooking Challenge ณ ห้องจัดเลี้ยง
11.00 น. : ร่วมเฉลิมฉลองร้องเพลงวันคริสต์มาส ณ หน้าสำนักงานศูนย์ภาษา
13.00 – 16.00 น. : กิจกรรม X’mas English Camp ณ ห้องประชุม 1

กิจกรรมอื่น ๆ ตลอดทั้งวัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)
• Lucky Star
• DIY Christmas Gift Bags
• กิจกรรมแชะ ชิม แชร์

เข้าร่วมได้ทุกชั้นปี ดาวน์โหลดกำหนดการและใบสมัคร

กิจกรรมนี้มี Serial Key นะครับ

https://drive.google.com/open?id=1OGiDd0ejAwKaj891VywbSb8LQ57l7coV

ประกาศการแก้กิจกรรมฐาน 3 (เทคโนโลยีสารสนเทศ) นักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 59 และรหัส 61 เทียบเข้า


1. สามารถส่งหลักฐานการเรียนออนไลน์ (Thai MOOC) เพื่อขอรับการผ่านกิจกรรมฐาน 3 (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ได้ในกรณีนักศึกษาต้องสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่เลือกเรียน ก่อนวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 เท่านั้น 
2. กรณีที่ ข้อที่ 1 ไม่ทัน ให้ลงทะเบียนออนไลน์ เพื่อสำรวจการเข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบ >>คลิกลงทะเบียนออนไลน์<<

 • กำหนดระยะเวลาการรับสมัคร วันที่ 1 – 20 ธันวาคม 2562
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมและการทำกิจกรรม วันที่ 24 ธันวาคม 2562

ตามที่ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมทักษะวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1โดยรับสมัครไปแล้วนั้น บัดนี้ ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ขอประกาศรายชื่อผู้สมัครและห้องอบรมโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • รุ่นที่ 4 อบรมวันที่ 5-6 ต.ค. 62
 • รุ่นที่ 5 อบรมวันที่ 19-20 ต.ค. 62
 • รุ่นที่ 6 อบรมวันที่ 26-27 ต.ค. 62

หมายเหตุ

เวลา 09.00 - 16.00 น. อาคารทีปังกรรัศมีโชติ สวมชุดสุภาพตามที่ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมโครงการแนะนำการใช้งานสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2562 และให้นักศึกษาร่วมกิจกรรมทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน – 30 มิถุนายน 2562  ไปแล้วนั้น

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ที่ไม่ผ่านโครงการแนะนำการใช้งานสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ ต้องรับการอบรมโดยสามารถเลือกวันอบรมดังต่อไปนี้ การลงทะเบียนอบรม ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 28 กันยายน 62 หรือจนกว่าจะเต็ม  คนละ 1 รุ่นเท่านั้น

หมายเหตุ


ศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรมและรายชื่อห้องอบรม ในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ในเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี www.sru.ac.th 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมโครงการเตรียมความพร้อมทักษะวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1

สามารถตรวจสอบรายชื่อตามเอกสารแนบ หากมีปัญหา สอบถามเพิ่มเติม ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 077913330

เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน เปิดให้เรียนออนไลน์ฟรีผ่านห้องเรียนออนไลน์ Thaimooc.org (การเรียนรู้ตลอดชีวิตพัฒนาคนไทยก้าวทันโลกที่ไม่หยุดนิ่ง)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับโครงการ Thai MOOC "ตัวช่วยการเรียนรู้ตลอดชีวิต" เป็นโครงการการเรียนรู้ออนไลน์รูปโฉมใหม่ เรียนผ่านระบบ MOOC (Massive Open Online Course) สนับสนุนการเรียนรู้คนไทย เพื่อขยายโอกาสการเรียนรู้

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้พัฒนาหลักสูตรนำร่องให้กับนักศึกษาและชุมชน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ การพัฒนาด้วยตนเองตามที่ตนเองต้องการด้วย SMART COURSES จำนวน 3 หลักสูตรในปี  2562 ได้แก่


 • SRU002 การจัดการสารสนเทศสำนักงาน (Office Information Management)
 • SRU003 ภาษาอังกฤษเพื่อการพยาบาลพื้นฐาน (English for Fundamental Nursing) (รอประกาศเข้าเรียน)
 • SRU004 การออกแบบบทเรียนมัลติมีเดียและแอนิเมชันเพื่อการศึกษา (Design of Multimedia Courseware and Animation for Education) (รอประกาศเข้าเรียน)


รายละเอียดเพิ่มเติม http://arit.sru.ac.th/news-activities/arit-news/1015-sru-mooc-course.html
ตามที่ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมโครงการแนะนำการใช้งานสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2562 และให้นักศึกษาร่วมกิจกรรมทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน – 30 มิถุนายน 2562  ไปแล้วนั้น

บัดนี้ศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ ได้ประมวลผลการสอบและประกาศรายชื่อผลการสอบฯ ตามประกาศที่แนบ

 • ผู้สอบผฃผ่านเกณฑ์ 80 เปอร์เซ็นต์ ได้รับรหัสกิจกรรมฐาน 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 กิจกรรม ตามประกาศรายชื่อ
 • กรณีไม่ผ่านเกณฑ์ 80 เปอร์เซ็นต์ ต้องรับการอบรมโดยสามารถเลือกวันอบรมดังต่อไปนี้ การลงทะเบียนอบรม ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 28 สิงหาคม 62 หรือจนกว่าจะเต็ม  คนละ 1 รุ่นเท่านั้น

รายชื่อผลการสอบ กิจกรรมทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ [PDF File]

หมายเหตุ

สำหรับนักศึกษาที่สอบผ่าน ศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ ได้เพิ่มรหัสกิจกรรมในระบบให้แล้ว โปรดตรวจสอบความถูกต้อง หากข้อมูลผิดพลาด ติดต่อ สำนักงานศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ ชั้น 1 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ (ติดต่อภายในวันที่ 4 ก.ย. 62 เท่านั้น)

การลงทะเบียนอบรมสำหรับผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ สงวนเฉพาะนักศึกษาที่ร่วมกิจกรรมทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  เท่านั้น สำหรับผู้ไม่ได้ร่วมกิจกรรมทดสอบ โปรดติดตามประกาศการเข้าร่วมกิจกรรมอื่นในครั้งถัดไป

ศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรมและรายชื่อห้องอบรม ในวันที่ 4 กันยายน 2562 ในเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี www.sru.ac.th

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 2 of 11