Teerawat Kitngam

Teerawat Kitngam


Website URL:

ตามที่ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เปิดรับสมัครนักศึกษาร่วมโครงการเสริมสร้างทักษะวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 28-31 สิงหาคม 2561 ไปแล้วนั้น ศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมตามหลักสูตรและวันที่ได้สมัครตามประกาศ

การแต่งกายชุดนักศึกษา
เวลาในการอบรม 09.00 - 16.00 น.

 1. เทคนิคการใช้ MS-Word อย่างเต็มประสิทธิภาพ

    รุ่นที่ 1 วันที่ 1 กันยายน 2561 ห้อง มัลติมีเดีย  วิทยากร คุณยุทธพงษ์ ผลจันทร์ --ใบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม--
    รุ่นที่ 2 วันที่ 2 กันยายน 2561 ห้อง มัลติมีเดีย  วิทยากร คุณยุทธพงษ์ ผลจันทร์ --ใบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม--
    รุ่นที่ 3 วันที่ 8 กันยายน 2561 ห้อง บานบุรี  วิทยากร คุณธนกฤต จันทร์ช่วง --ใบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม--
    รุ่นที่ 4 วันที่ 9 กันยายน 2561 ห้อง บานบุรี  วิทยากร คุณธนกฤต จันทร์ช่วง --ใบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม--
    รุ่นที่ 5 วันที่ 15 กันยายน 2561 ห้อง บานบุรี วิทยากร คุณกีรติ  อินทฤกษ์ --ใบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม--
    รุ่นที่ 6 วันที่ 16 กันยายน 2561 ห้อง บานบุรี วิทยากร คุณกีรติ  อินทฤกษ์ --ใบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม--
    รุ่นที่ 7 วันที่ 22 กันยายน 2561 ห้อง บานบุรี วิทยากร คุณยุทธพงษ์ ผลจันทร์ --ใบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม--
    รุ่นที่ 8 วันที่ 23 กันยายน 2561 ห้อง บานบุรี วิทยากร คุณยุทธพงษ์ ผลจันทร์ --ใบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม--
    รุ่นที่ 9 วันที่ 29 กันยายน 2561 ห้อง บานบุรี  วิทยากร คุณธนกฤต จันทร์ช่วง --ใบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม--
    รุ่นที่ 10 วันที่ 30 กันยายน 2561 ห้อง บานบุรี  วิทยากร คุณธนกฤต จันทร์ช่วง --ใบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม--


2. เทคนิคการใช้ MS-PowerPoint อย่างเต็มประสิทธิภาพ รุ่นละ 40 คน

    รุ่นที่ 1 วันที่ 1 กันยายน 2561 คอมพิวเตอร์ 7 วิทยากร คุณกีรติ  อินทฤกษ์ --ใบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม--
    รุ่นที่ 2 วันที่ 2 กันยายน 2561 คอมพิวเตอร์ 7 วิทยากร คุณกีรติ  อินทฤกษ์ --ใบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม--
    รุ่นที่ 3 วันที่ 8 กันยายน 2561 ห้อง มัลติมีเดีย วิทยากร คุณอัจจิมา ปุ่นสุวรรณ --ใบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม--
    รุ่นที่ 4 วันที่ 9 กันยายน 2561 ห้อง มัลติมีเดีย วิทยากร คุณอัจจิมา ปุ่นสุวรรณ --ใบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม--
    รุ่นที่ 5 วันที่ 15 กันยายน 2561 ห้อง มัลติมีเดีย วิทยากร คุณอัจจิมา ปุ่นสุวรรณ --ใบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม--
    รุ่นที่ 6 วันที่ 16 กันยายน 2561 ห้อง มัลติมีเดีย วิทยากร คุณอัจจิมา ปุ่นสุวรรณ --ใบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม--
    รุ่นที่ 7 วันที่ 22 กันยายน 2561 ห้อง มัลติมีเดีย วิทยากร คุณอัจจิมา ปุ่นสุวรรณ --ใบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม--
    รุ่นที่ 8 วันที่ 23 กันยายน 2561 ห้อง มัลติมีเดีย วิทยากร คุณอัจจิมา ปุ่นสุวรรณ --ใบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม--
    รุ่นที่ 9 วันที่ 29 กันยายน 2561 ห้อง มัลติมีเดีย วิทยากร คุณยุทธพงษ์ ผลจันทร์  --ใบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม--
    รุ่นที่ 10 วันที่ 30 กันยายน 2561 ห้อง มัลติมีเดีย วิทยากร คุณยุทธพงษ์ ผลจันทร์ --ใบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม--

3. เทคนิคการใช้ MS-Excel  อย่างเต็มประสิทธิภาพ รุ่นละ 40 คน

    รุ่นที่ 1 วันที่ 1 กันยายน 2561 ห้อง คอมพิวเตอร์ 3 วิทยากร คุณธีรวัฒน์ กิจงาม --ใบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม--
    รุ่นที่ 2 วันที่ 2 กันยายน 2561 ห้อง คอมพิวเตอร์ 3 วิทยากร คุณธีรวัฒน์ กิจงาม --ใบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม--
    รุ่นที่ 3 วันที่ 15 กันยายน 2561 ห้อง คอมพิวเตอร์ 5 วิทยากร คุณธีรวัฒน์ กิจงาม --ใบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม--
    รุ่นที่ 4 วันที่ 16 กันยายน 2561 ห้อง คอมพิวเตอร์ 4 วิทยากร คุณธีรวัฒน์ กิจงาม --ใบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม--

4. การตัดต่อ VDO ด้วยสมาร์ทโฟน  ***ผู้เข้าอบรมต้องนำสมาร์ทโฟนมาเอง รุ่นละ 40 คน

    รุ่นที่ 1 วันที่ 1 กันยายน 2561 ห้อง คอมพิวเตอร์ 6 วิทยากร คุณพีรพัฒน์ พรหมปาน --ใบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม--
    รุ่นที่ 2 วันที่ 2 กันยายน 2561 ห้อง คอมพิวเตอร์ 6 วิทยากร คุณพีรพัฒน์ พรหมปาน --ใบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม--
    รุ่นที่ 3 วันที่ 8 กันยายน 2561 ห้อง คอมพิวเตอร์ 5 วิทยากรคุณพีรพัฒน์ พรหมปาน --ใบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม--
    รุ่นที่ 4 วันที่ 9 กันยายน 2561 ห้อง บริการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต วิทยากรคุณพีรพัฒน์ พรหมปาน --ใบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม--

5. แอปพลิเคชันสำหรับครูยุคใหม่ (เฉพาะคณะครุศาสตร์) รุ่นละ 40 คน

    รุ่นที่ 1 วันที่ 22 กันยายน 2561 ห้อง LAB 2 วิทยากร คุณพีรพัฒน์ พรหมปาน --ใบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม--
    รุ่นที่ 2 วันที่ 23 กันยายน 2561 ห้อง LAB 2 วิทยากร คุณพีรพัฒน์ พรหมปาน --ใบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม--
    รุ่นที่ 3 วันที่ 29 กันยายน 2561 ห้อง LAB 1 วิทยากรคุณพีรพัฒน์ พรหมปาน --ใบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม--
    รุ่นที่ 4 วันที่ 30 กันยายน 2561 ห้อง LAB 1 วิทยากรคุณพีรพัฒน์ พรหมปาน --ใบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม--
 
6. การตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop รุ่นละ 40 คน

    รุ่นที่ 1 วันที่ 1 กันยายน 2561 ห้อง คอมพิวเตอร์ 8 วิทยากร คุณสุนิสา คงแก้ว --ใบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม--
    รุ่นที่ 2 วันที่ 2 กันยายน 2561 ห้อง คอมพิวเตอร์ 8 วิทยากร คุณสุนิสา คงแก้ว --ใบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม--
    รุ่นที่ 3 วันที่ 8 กันยายน 2561 ห้อง คอมพิวเตอร์ 9 วิทยากร คุณณัฐปภัสร์ สุวรรณรัตน์ --ใบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม--
    รุ่นที่ 4 วันที่ 9 กันยายน 2561 ห้อง คอมพิวเตอร์ 4 วิทยากร คุณณัฐปภัสร์ สุวรรณรัตน์ --ใบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม--
    รุ่นที่ 5 วันที่ 15 กันยายน 2561 ห้อง คอมพิวเตอร์ 9 วิทยากร คุณณัฐปภัสร์ สุวรรณรัตน์ --ใบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม--
    รุ่นที่ 6 วันที่ 16 กันยายน 2561 ห้อง คอมพิวเตอร์ 6 วิทยากร คุณสุนิสา คงแก้ว --ใบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม--
    รุ่นที่ 7 วันที่ 29 กันยายน 2561 ห้อง LAB 2 วิทยากร คุณณัฐปภัสร์ สุวรรณรัตน์ --ใบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม--
    รุ่นที่ 8 วันที่ 30 กันยายน 2561 ห้อง LAB 2 วิทยากร คุณณัฐปภัสร์ สุวรรณรัตน์ --ใบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม--

7. การจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น รุ่นละ 40 คน

    รุ่นที่ 1 วันที่ 1 กันยายน 2561 ห้อง คอมพิวเตอร์ 9 วิทยากร คุณวิสุทธิ์ สุวัฒนานุกร --ใบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม--
    รุ่นที่ 2 วันที่ 8 กันยายน 2561 ห้อง คอมพิวเตอร์ 7 วิทยากร คุณนิธิ  ลอยชูศักดิ์ --กำลังรับสมัคร รอประกาศ--
    รุ่นที่ 3 วันที่ 9 กันยายน 2561 ห้อง คอมพิวเตอร์ 7 วิทยากร คุณนิธิ  ลอยชูศักดิ์ --ใบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม--
    รุ่นที่ 4 วันที่ 15 กันยายน 2561 ห้อง คอมพิวเตอร์ 7 วิทยากร คุณนิธิ  ลอยชูศักดิ์ --ใบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม--
    รุ่นที่ 5 วันที่ 16 กันยายน 2561 ห้อง คอมพิวเตอร์ 7 วิทยากร คุณนิธิ  ลอยชูศักดิ์ --ใบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม--


8. การบำรุงรักษาและแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น รุ่นละ 40 คน

    รุ่นที่ 1 วันที่ 2 กันยายน 2561 ห้องบริการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ชั้น 1 วิทยากร คุณวิสุทธิ์ สุวัฒนานุกร --ใบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม--
    รุ่นที่ 2 วันที่ 15 กันยายน 2561 ห้อง คอมพิวเตอร์ 6 วิทยากร คุณอิสริช  พงษ์ธนู --ใบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม--
    รุ่นที่ 3 วันที่ 16 กันยายน 2561 ห้อง ห้องบริการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต วิทยากร คุณอิสริช  พงษ์ธนู --ใบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม--
    รุ่นที่ 4 วันที่ 29 กันยายน 2561 ห้อง คอมพิวเตอร์ 6 วิทยากร คุณธนกฤต  เจริญพานิช --ใบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม--
    รุ่นที่ 5 วันที่ 30 กันยายน 2561 ห้อง คอมพิวเตอร์ 6 วิทยากร คุณธนกฤต  เจริญพานิช --ใบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม--
9. การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์เพื่องานวิจัย รุ่นละ 40 คน

    รุ่นที่ 1 วันที่ 8 กันยายน 2561 ห้อง คอมพิวเตอร์ 6 วิทยากร คุณประทุมพร วีระสุข --ใบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม--
    รุ่นที่ 2 วันที่ 9 กันยายน 2561 ห้อง คอมพิวเตอร์ 6 วิทยากร คุณประทุมพร วีระสุข --ใบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม--
    รุ่นที่ 3 วันที่ 23 กันยายน 2561 ห้อง คอมพิวเตอร์ 6 วิทยากร คุณประทุมพร วีระสุข --ใบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม--
    รุ่นที่ 4 วันที่ 24 กันยายน 2561 ห้อง คอมพิวเตอร์ 6 วิทยากร คุณประทุมพร วีระสุข --ใบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม--

10. การพัฒนาเว็บไซต์สำเร็จรูปเบื้องต้น รุ่นละ 40 คน

    รุ่นที่ 1 วันที่ 22 กันยายน 2561 ห้อง คอมพิวเตอร์ 7 วิทยากร คุณอิสริช พงษ์ธนู --กำลังรับสมัคร รอประกาศ--
    รุ่นที่ 2 วันที่ 23 กันยายน 2561 ห้อง คอมพิวเตอร์ 7 วิทยากร คุณอิสริช พงษ์ธนู --ใบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม--
11. มือใหม่หัดสร้างสติ๊กเกอร์ไลน์ รุ่นละ 40 คน

    รุ่นที่ 1 วันที่ 29 กันยายน 2561 ห้อง คอมพิวเตอร์ 7 วิทยากร คุณนิธิ  ลอยชูศักดิ์ --ใบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม--
    รุ่นที่ 2 วันที่ 30 กันยายน 2561 ห้อง คอมพิวเตอร์ 7 วิทยากร คุณนิธิ  ลอยชูศักดิ์ --ใบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม--

12. Google App for Education

    รุ่นที่ 1 วันที่ 22 กันยายน 2561 ห้อง LAB1 วิทยาการ คุณธีรวัฒน์ กิจงาม --ใบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม--
    รุ่นที่ 2 วันที่ 23 กันยายน 2561 ห้อง LAB1 วิทยาการ คุณธีรวัฒน์ กิจงาม --ใบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม--
 
 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  โทรศัพท์ 077-913330

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 4 of 11