Teerawat Kitngam

Teerawat Kitngam


Website URL:

ตามที่ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เปิดรับสมัครนักศึกษาร่วมโครงการเสริมสร้างทักษะวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 28-31 สิงหาคม 2561 ไปแล้วนั้น ศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมตามหลักสูตรและวันที่ได้สมัครตามประกาศ

การแต่งกายชุดนักศึกษา
เวลาในการอบรม 09.00 - 16.00 น.

 1. เทคนิคการใช้ MS-Word อย่างเต็มประสิทธิภาพ

    รุ่นที่ 1 วันที่ 1 กันยายน 2561 ห้อง มัลติมีเดีย  วิทยากร คุณยุทธพงษ์ ผลจันทร์ --ใบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม--
    รุ่นที่ 2 วันที่ 2 กันยายน 2561 ห้อง มัลติมีเดีย  วิทยากร คุณยุทธพงษ์ ผลจันทร์ --ใบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม--
    รุ่นที่ 3 วันที่ 8 กันยายน 2561 ห้อง บานบุรี  วิทยากร คุณธนกฤต จันทร์ช่วง --ใบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม--
    รุ่นที่ 4 วันที่ 9 กันยายน 2561 ห้อง บานบุรี  วิทยากร คุณธนกฤต จันทร์ช่วง --ใบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม--
    รุ่นที่ 5 วันที่ 15 กันยายน 2561 ห้อง บานบุรี วิทยากร คุณกีรติ  อินทฤกษ์ --ใบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม--
    รุ่นที่ 6 วันที่ 16 กันยายน 2561 ห้อง บานบุรี วิทยากร คุณกีรติ  อินทฤกษ์ --ใบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม--
    รุ่นที่ 7 วันที่ 22 กันยายน 2561 ห้อง บานบุรี วิทยากร คุณยุทธพงษ์ ผลจันทร์ --ใบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม--
    รุ่นที่ 8 วันที่ 23 กันยายน 2561 ห้อง บานบุรี วิทยากร คุณยุทธพงษ์ ผลจันทร์ --ใบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม--
    รุ่นที่ 9 วันที่ 29 กันยายน 2561 ห้อง บานบุรี  วิทยากร คุณธนกฤต จันทร์ช่วง --ใบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม--
    รุ่นที่ 10 วันที่ 30 กันยายน 2561 ห้อง บานบุรี  วิทยากร คุณธนกฤต จันทร์ช่วง --ใบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม--


2. เทคนิคการใช้ MS-PowerPoint อย่างเต็มประสิทธิภาพ รุ่นละ 40 คน

    รุ่นที่ 1 วันที่ 1 กันยายน 2561 คอมพิวเตอร์ 7 วิทยากร คุณกีรติ  อินทฤกษ์ --ใบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม--
    รุ่นที่ 2 วันที่ 2 กันยายน 2561 คอมพิวเตอร์ 7 วิทยากร คุณกีรติ  อินทฤกษ์ --ใบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม--
    รุ่นที่ 3 วันที่ 8 กันยายน 2561 ห้อง มัลติมีเดีย วิทยากร คุณอัจจิมา ปุ่นสุวรรณ --ใบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม--
    รุ่นที่ 4 วันที่ 9 กันยายน 2561 ห้อง มัลติมีเดีย วิทยากร คุณอัจจิมา ปุ่นสุวรรณ --ใบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม--
    รุ่นที่ 5 วันที่ 15 กันยายน 2561 ห้อง มัลติมีเดีย วิทยากร คุณอัจจิมา ปุ่นสุวรรณ --ใบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม--
    รุ่นที่ 6 วันที่ 16 กันยายน 2561 ห้อง มัลติมีเดีย วิทยากร คุณอัจจิมา ปุ่นสุวรรณ --ใบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม--
    รุ่นที่ 7 วันที่ 22 กันยายน 2561 ห้อง มัลติมีเดีย วิทยากร คุณอัจจิมา ปุ่นสุวรรณ --ใบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม--
    รุ่นที่ 8 วันที่ 23 กันยายน 2561 ห้อง มัลติมีเดีย วิทยากร คุณอัจจิมา ปุ่นสุวรรณ --ใบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม--
    รุ่นที่ 9 วันที่ 29 กันยายน 2561 ห้อง มัลติมีเดีย วิทยากร คุณยุทธพงษ์ ผลจันทร์  --ใบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม--
    รุ่นที่ 10 วันที่ 30 กันยายน 2561 ห้อง มัลติมีเดีย วิทยากร คุณยุทธพงษ์ ผลจันทร์ --ใบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม--

3. เทคนิคการใช้ MS-Excel  อย่างเต็มประสิทธิภาพ รุ่นละ 40 คน

    รุ่นที่ 1 วันที่ 1 กันยายน 2561 ห้อง คอมพิวเตอร์ 3 วิทยากร คุณธีรวัฒน์ กิจงาม --ใบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม--
    รุ่นที่ 2 วันที่ 2 กันยายน 2561 ห้อง คอมพิวเตอร์ 3 วิทยากร คุณธีรวัฒน์ กิจงาม --ใบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม--
    รุ่นที่ 3 วันที่ 15 กันยายน 2561 ห้อง คอมพิวเตอร์ 5 วิทยากร คุณธีรวัฒน์ กิจงาม --ใบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม--
    รุ่นที่ 4 วันที่ 16 กันยายน 2561 ห้อง คอมพิวเตอร์ 4 วิทยากร คุณธีรวัฒน์ กิจงาม --ใบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม--

4. การตัดต่อ VDO ด้วยสมาร์ทโฟน  ***ผู้เข้าอบรมต้องนำสมาร์ทโฟนมาเอง รุ่นละ 40 คน

    รุ่นที่ 1 วันที่ 1 กันยายน 2561 ห้อง คอมพิวเตอร์ 6 วิทยากร คุณพีรพัฒน์ พรหมปาน --ใบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม--
    รุ่นที่ 2 วันที่ 2 กันยายน 2561 ห้อง คอมพิวเตอร์ 6 วิทยากร คุณพีรพัฒน์ พรหมปาน --ใบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม--
    รุ่นที่ 3 วันที่ 8 กันยายน 2561 ห้อง คอมพิวเตอร์ 5 วิทยากรคุณพีรพัฒน์ พรหมปาน --ใบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม--
    รุ่นที่ 4 วันที่ 9 กันยายน 2561 ห้อง บริการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต วิทยากรคุณพีรพัฒน์ พรหมปาน --ใบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม--

5. แอปพลิเคชันสำหรับครูยุคใหม่ (เฉพาะคณะครุศาสตร์) รุ่นละ 40 คน

    รุ่นที่ 1 วันที่ 22 กันยายน 2561 ห้อง LAB 2 วิทยากร คุณพีรพัฒน์ พรหมปาน --ใบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม--
    รุ่นที่ 2 วันที่ 23 กันยายน 2561 ห้อง LAB 2 วิทยากร คุณพีรพัฒน์ พรหมปาน --ใบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม--
    รุ่นที่ 3 วันที่ 29 กันยายน 2561 ห้อง LAB 1 วิทยากรคุณพีรพัฒน์ พรหมปาน --ใบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม--
    รุ่นที่ 4 วันที่ 30 กันยายน 2561 ห้อง LAB 1 วิทยากรคุณพีรพัฒน์ พรหมปาน --ใบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม--
 
6. การตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop รุ่นละ 40 คน

    รุ่นที่ 1 วันที่ 1 กันยายน 2561 ห้อง คอมพิวเตอร์ 8 วิทยากร คุณสุนิสา คงแก้ว --ใบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม--
    รุ่นที่ 2 วันที่ 2 กันยายน 2561 ห้อง คอมพิวเตอร์ 8 วิทยากร คุณสุนิสา คงแก้ว --ใบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม--
    รุ่นที่ 3 วันที่ 8 กันยายน 2561 ห้อง คอมพิวเตอร์ 9 วิทยากร คุณณัฐปภัสร์ สุวรรณรัตน์ --ใบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม--
    รุ่นที่ 4 วันที่ 9 กันยายน 2561 ห้อง คอมพิวเตอร์ 4 วิทยากร คุณณัฐปภัสร์ สุวรรณรัตน์ --ใบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม--
    รุ่นที่ 5 วันที่ 15 กันยายน 2561 ห้อง คอมพิวเตอร์ 9 วิทยากร คุณณัฐปภัสร์ สุวรรณรัตน์ --ใบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม--
    รุ่นที่ 6 วันที่ 16 กันยายน 2561 ห้อง คอมพิวเตอร์ 6 วิทยากร คุณสุนิสา คงแก้ว --ใบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม--
    รุ่นที่ 7 วันที่ 29 กันยายน 2561 ห้อง LAB 2 วิทยากร คุณณัฐปภัสร์ สุวรรณรัตน์ --ใบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม--
    รุ่นที่ 8 วันที่ 30 กันยายน 2561 ห้อง LAB 2 วิทยากร คุณณัฐปภัสร์ สุวรรณรัตน์ --ใบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม--

7. การจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น รุ่นละ 40 คน

    รุ่นที่ 1 วันที่ 1 กันยายน 2561 ห้อง คอมพิวเตอร์ 9 วิทยากร คุณวิสุทธิ์ สุวัฒนานุกร --ใบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม--
    รุ่นที่ 2 วันที่ 8 กันยายน 2561 ห้อง คอมพิวเตอร์ 7 วิทยากร คุณนิธิ  ลอยชูศักดิ์ --กำลังรับสมัคร รอประกาศ--
    รุ่นที่ 3 วันที่ 9 กันยายน 2561 ห้อง คอมพิวเตอร์ 7 วิทยากร คุณนิธิ  ลอยชูศักดิ์ --ใบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม--
    รุ่นที่ 4 วันที่ 15 กันยายน 2561 ห้อง คอมพิวเตอร์ 7 วิทยากร คุณนิธิ  ลอยชูศักดิ์ --ใบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม--
    รุ่นที่ 5 วันที่ 16 กันยายน 2561 ห้อง คอมพิวเตอร์ 7 วิทยากร คุณนิธิ  ลอยชูศักดิ์ --ใบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม--


8. การบำรุงรักษาและแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น รุ่นละ 40 คน

    รุ่นที่ 1 วันที่ 2 กันยายน 2561 ห้องบริการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ชั้น 1 วิทยากร คุณวิสุทธิ์ สุวัฒนานุกร --ใบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม--
    รุ่นที่ 2 วันที่ 15 กันยายน 2561 ห้อง คอมพิวเตอร์ 6 วิทยากร คุณอิสริช  พงษ์ธนู --ใบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม--
    รุ่นที่ 3 วันที่ 16 กันยายน 2561 ห้อง ห้องบริการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต วิทยากร คุณอิสริช  พงษ์ธนู --ใบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม--
    รุ่นที่ 4 วันที่ 29 กันยายน 2561 ห้อง คอมพิวเตอร์ 6 วิทยากร คุณธนกฤต  เจริญพานิช --ใบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม--
    รุ่นที่ 5 วันที่ 30 กันยายน 2561 ห้อง คอมพิวเตอร์ 6 วิทยากร คุณธนกฤต  เจริญพานิช --ใบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม--
9. การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์เพื่องานวิจัย รุ่นละ 40 คน

    รุ่นที่ 1 วันที่ 8 กันยายน 2561 ห้อง คอมพิวเตอร์ 6 วิทยากร คุณประทุมพร วีระสุข --ใบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม--
    รุ่นที่ 2 วันที่ 9 กันยายน 2561 ห้อง คอมพิวเตอร์ 6 วิทยากร คุณประทุมพร วีระสุข --ใบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม--
    รุ่นที่ 3 วันที่ 23 กันยายน 2561 ห้อง คอมพิวเตอร์ 6 วิทยากร คุณประทุมพร วีระสุข --ใบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม--
    รุ่นที่ 4 วันที่ 24 กันยายน 2561 ห้อง คอมพิวเตอร์ 6 วิทยากร คุณประทุมพร วีระสุข --ใบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม--

10. การพัฒนาเว็บไซต์สำเร็จรูปเบื้องต้น รุ่นละ 40 คน

    รุ่นที่ 1 วันที่ 22 กันยายน 2561 ห้อง คอมพิวเตอร์ 7 วิทยากร คุณอิสริช พงษ์ธนู --กำลังรับสมัคร รอประกาศ--
    รุ่นที่ 2 วันที่ 23 กันยายน 2561 ห้อง คอมพิวเตอร์ 7 วิทยากร คุณอิสริช พงษ์ธนู --ใบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม--
11. มือใหม่หัดสร้างสติ๊กเกอร์ไลน์ รุ่นละ 40 คน

    รุ่นที่ 1 วันที่ 29 กันยายน 2561 ห้อง คอมพิวเตอร์ 7 วิทยากร คุณนิธิ  ลอยชูศักดิ์ --ใบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม--
    รุ่นที่ 2 วันที่ 30 กันยายน 2561 ห้อง คอมพิวเตอร์ 7 วิทยากร คุณนิธิ  ลอยชูศักดิ์ --ใบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม--

12. Google App for Education

    รุ่นที่ 1 วันที่ 22 กันยายน 2561 ห้อง LAB1 วิทยาการ คุณธีรวัฒน์ กิจงาม --ใบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม--
    รุ่นที่ 2 วันที่ 23 กันยายน 2561 ห้อง LAB1 วิทยาการ คุณธีรวัฒน์ กิจงาม --ใบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม--
 
 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  โทรศัพท์ 077-913330

ด้วยกองพัฒนานักศึกษา และศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดจัดโครงการเสริมสร้างทักษะวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้นักศึกษา เฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 3 - 5 เท่านั้น โดยกำหนดหัวข้อการอบรมดังต่อไปนี้

เงือนไขการร่วมกิจกรรม

  • นักศึกษาที่เคยลงทะเบียนแล้ว ต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคน
  • รับสมัครกิจกรรม ไม่เกิน 40 คนต่อหัวข้อการอบรม
  • กรณีที่ผู้สมัครไม่ถึง 20 คน จะไม่เปิดอบรม
  • ผู้เข้าอบรมจะต้องอยู่ร่วมกิจกรรมอบรม ครบตามเวลา และส่งผลงานหลังอบรม (แล้วแต่หัวข้ออบรม)
  • ผู้ผ่านการอบรมจะได้รหัสกิจกรรมฐาน 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ

ขั้นตอนการสมัคร

  1. เลือกหัวข้อ รุ่น ตามวันที่นักศึกษาสนใจ
  2. กรอกรายละเอียดสมัคร และกดปุ่ม ส่งข้อมูล
  3. สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 28- 30 สิงหาคม 2561

 1. เทคนิคการใช้ MS-Word อย่างเต็มประสิทธิภาพ รุ่นละ 40 คน


2. เทคนิคการใช้ MS-PowerPoint อย่างเต็มประสิทธิภาพ รุ่นละ 40 คน

3. เทคนิคการใช้ MS-Excel  อย่างเต็มประสิทธิภาพ รุ่นละ 40 คน

4. การตัดต่อ VDO ด้วยสมาร์ทโฟน  ***ผู้เข้าอบรมต้องนำสมาร์ทโฟนมาเอง รุ่นละ 40 คน

5. แอปพลิเคชันสำหรับครูยุคใหม่ (เฉพาะคณะครุศาสตร์) รุ่นละ 40 คน

6. การตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop รุ่นละ 40 คน

7. การจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น รุ่นละ 40 คน

8. การบำรุงรักษาและแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น รุ่นละ 40 คน

9. การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์เพื่องานวิจัย รุ่นละ 40 คน

10. การพัฒนาเว็บไซต์สำเร็จรูปเบื้องต้น รุ่นละ 40 คน

11. มือใหม่หัดสร้างสติ๊กเกอร์ไลน์ รุ่นละ 40 คน

12. Google App for Education

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  โทรศัพท์ 077-913330

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การจำหน่วยสินค้า ดอกไม้และของที่ระลึกในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และวันฝึกซ้อม ประจำปี 2561

ด้วยสำนักจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ให้ผู้ประกอบการที่สนใจในการประมูลเช่าเหมาพื้นที่ส่วนกลาง โดยไม่รวมพื้นที่ภายในคณะต่าง ๆ เพื่อการจำหน่วยสินค้า ดอกไม้และของที่ระลึกในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และวันฝึกซ้อม ประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

ตามที่มหาวิทยาลัย ได้มอบหมายให้ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินงานจัดโครงการทดสอบภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษาด้วยระบบออนไลน์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยใช้มาตรฐาน CEFR* เป็นตัวชี้วัดระดับความสามารถของนักศึกษานั้น ทางศูนย์ภาษาได้รวบรวมรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทั้งหมดจำนวน 3,212 คน รวม 6 คณะ ให้เข้าทำการสอบ โดยสามารถดูวันที่สอบและสถานที่ ด้วยการ ดาวน์โหลดตามลิงก์ด้านล่าง ทั้งนี้การสอบจะใช้คอมพิวเตอร์ของทางสำนักวิทยบริการฯ และมีข้อสอบ Listening ที่มีความจำเป็นต้องใช้หูฟังที่ทางศูนย์ภาษาจัดเตรียมไว้ให้ ทั้งนี้หากนักศึกษาท่านใดมีความประสงค์ที่จะนำหูฟังมาเอง ทางศูนย์ภาษา อนุญาตให้สามารถนำมาใช้ได้ เพื่อความสะดวกตามการใช้งานของตัวนักศึกษาเอง

เว็บไซต์ที่ใช้ในการสอบ OXFORDENGLISHTESTING

*CEFR คืออะไร

ดาวน์โหลดตารางการสอบด้านล่าง

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 4 of 10