Teerawat Kitngam

Teerawat Kitngam


Website URL:

ตามที่มหาวิทยาลัย ได้มอบหมายให้ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินงานจัดโครงการทดสอบภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษาด้วยระบบออนไลน์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยใช้มาตรฐาน CEFR* เป็นตัวชี้วัดระดับความสามารถของนักศึกษานั้น ทางศูนย์ภาษาได้รวบรวมรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทั้งหมดจำนวน 3,212 คน รวม 6 คณะ ให้เข้าทำการสอบ โดยสามารถดูวันที่สอบและสถานที่ ด้วยการ ดาวน์โหลดตามลิงก์ด้านล่าง ทั้งนี้การสอบจะใช้คอมพิวเตอร์ของทางสำนักวิทยบริการฯ และมีข้อสอบ Listening ที่มีความจำเป็นต้องใช้หูฟังที่ทางศูนย์ภาษาจัดเตรียมไว้ให้ ทั้งนี้หากนักศึกษาท่านใดมีความประสงค์ที่จะนำหูฟังมาเอง ทางศูนย์ภาษา อนุญาตให้สามารถนำมาใช้ได้ เพื่อความสะดวกตามการใช้งานของตัวนักศึกษาเอง

เว็บไซต์ที่ใช้ในการสอบ OXFORDENGLISHTESTING

*CEFR คืออะไร

ดาวน์โหลดตารางการสอบด้านล่าง

การใช้งานอินเทอร์เน็ต อีเมล์สำหรับนักศึกษา และการเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถใช้งานและร่วมกิจกรรมตามคุ่มือ เอกสารแนบ

โครงการพัฒนาภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าเรียนระดับปริญญาตรี

กำหนดการอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

โครงการพัฒนาภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าเรียนระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 12 ชั่วโมง)

ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 19 สิงหาคม 2561

รุ่นอบรม วันที่ / เวลา กิจกรรม สถานที่ หมายเหตุ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคน 24 – 29 มิถุนายน 2561 ทำแบบทดสอบก่อนการเข้าร่วมโครงการในระบบออนไลน์

 

ออนไลน์

เว็บไซต์ศูนย์ภาษา: li.sru.ac.th

นักศึกษาต้องใช้ email ของ gmail เพื่อการทำแบบทดสอบ
รุ่นที่ 1

วันที่ 30 มิ.ย. – 1 ก.ค. 2561

คณะครุศาสตร์

คณะนิติศาสตร์

30 มิ.ย. 2561 08.30 – 09.00 ลงทะเบียน

09.00 – 09.30 พิธีเปิด

09.30 – 10.30 บรรยายพิเศษ

10.30 – 12.00 ทดสอบ Oxford Placement Test

13.00 – 16.00 แยกห้องอบรม

 

อาคารเฉลิมพระชนพรรษา 80 พรรษา  

เว็บไซต์ศูนย์ภาษา: Li.sru.ac.th

Facebook: SRU Language Centre

 

เกณฑ์การผ่านการเข้าร่วมโครงการ

1. มีผลการทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน (Pre test – Post test)

2. เข้าร่วมโครงการครบตามกำหนดเวลา (12 ชั่วโมง)

ผู้ผ่านเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการจะได้รับใบบันทึกกิจกรรมฐานภาษา 2 (Serial key ฐาน 2 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การผ่านการเข้าร่วมโครงการ

1. มีผลการทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน (Pre test – Post test)

2. เข้าร่วมโครงการครบตามกำหนดเวลา (12 ชั่วโมง)

ผู้ผ่านเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการจะได้รับใบบันทึกกิจกรรมฐานภาษา 2 (Serial key ฐาน 2 )

 

 

 

 

 

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ โทร 077 – 913 337 / 081 – 891 7774

 facebook: SRU Language Centre

 

1 ก.ค. 2561 08.30 – 09.00 ลงทะเบียน

09.00 – 16.00 อบรม

* 1 – 6 ก.ค. 2561 ทำแบบทดสอบหลังการเข้าร่วมโครงการในระบบออนไลน์

 

– หน้าห้องอบรม

*ติดตามเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ศูนย์ภาษา

 

– ระบบออนไลน์ใช้ gmail เพื่อทำแบบทดสอบ

รุ่นที่ 2

วันที่ 7 – 8 ก.ค. 2561

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

7 ก.ค. 2561 08.30 – 09.00 ลงทะเบียน

09.00 – 09.30 พิธีเปิด

09.30 – 10.30 บรรยายพิเศษ

10.30 – 12.00 ทดสอบ Oxford Placement Test

13.00 – 16.00 แยกห้องอบรม

 

อาคารเฉลิมพระชนพรรษา 80 พรรษา
8 ก.ค. 2561 08.30 – 09.00 ลงทะเบียน

09.00 – 16.00 อบรม

* 8 – 13 ก.ค. 2561 ทำแบบทดสอบหลังการเข้าร่วมโครงการในระบบออนไลน์

 

– หน้าห้องอบรม

ติดตามเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ศูนย์ภาษา

 

– ระบบออนไลน์ใช้ gmail เพื่อทำแบบทดสอบ

รุ่นที่ 3

วันที่ 21 – 22 ก.ค. 2561

คณะวิทยาศาสตร์ฯ

คณะพยาบาลศาสตร์

 
 
21 ก.ค. 2561 08.30 – 09.00 ลงทะเบียน

09.00 – 09.30 พิธีเปิด

09.30 – 10.30 บรรยายพิเศษ

10.30 – 12.00 ทดสอบ Oxford Placement Test

13.00 – 16.00 แยกห้องอบรม

อาคารเฉลิมพระชนพรรษา 80 พรรษา
22 ก.ค. 2561 08.30 – 09.00 ลงทะเบียน

09.00 – 16.00 อบรม

* 22 – 27 ก.ค. 2561 ทำแบบทดสอบหลังการเข้าร่วมโครงการในระบบออนไลน์

– หน้าห้องอบรม

*ติดตามเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ศูนย์ภาษา

 

– ระบบออนไลน์ใช้ gmail เพื่อทำแบบทดสอบ

รุ่นที่ 4

วันที่ 4 – 5 ส.ค. 2561

วิทยาลัยนานาชาติ

คณะวิทยาการจัดการ

4 ส.ค. 2561 08.30 – 09.00 ลงทะเบียน

09.00 – 09.30 พิธีเปิด

09.30 – 10.30 บรรยายพิเศษ

10.30 – 12.00 ทดสอบ Oxford Placement Test

13.00 – 16.00 แยกห้องอบรม

อาคารเฉลิมพระชนพรรษา 80 พรรษา
5 ส.ค. 2561 08.30 – 09.00 ลงทะเบียน

09.00 – 16.00 แยกห้องอบรม

* 5 – 10 ส.ค. 2561 ทำแบบทดสอบหลังการเข้าร่วมโครงการในระบบออนไลน์

– หน้าห้องอบรม

*ติดตามเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ศูนย์ภาษา

 

– ระบบออนไลน์ใช้ gmail เพื่อทำแบบทดสอบ

รุ่นที่ 5

วันที่ 18 – 19 ส.ค. 2561

คณะวิทยาการจัดการ

18 ส.ค. 2561 08.30 – 09.00 ลงทะเบียน

09.00 – 09.30 พิธีเปิด

09.30 – 10.30 บรรยายพิเศษ

10.30 – 12.00 ทดสอบ Oxford Placement Test

13.00 – 16.00 แยกห้องอบรม

อาคารเฉลิมพระชนพรรษา 80 พรรษา
19 ส.ค. 2561 08.30 – 09.00 ลงทะเบียน

09.00 – 16.00 อบรม

* 19 – 24 ส.ค. 2561 ทำแบบทดสอบหลังการเข้าร่วมโครงการในระบบออนไลน์

– หน้าห้องอบรม

*ติดตามเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ศูนย์ภาษา

 

– ระบบออนไลน์ใช้ gmail เพื่อทำแบบทดสอบ

ผู้ผ่านเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการจะได้รับใบบันทึกกิจกรรมฐานภาษา 2 (Serial Key ฐาน 2)

>>>    คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่หน้าเพจโครงการ

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  โดยสำนักจัดการทรัพย์สินมีความประสงค์ที่จะให้เช่าเหมาพื้นที่ภายในอาคารศูนย์กลาง (หลังเก่า) อาหารศูนย์อาหาร SRU (หลังใหม่) และอาคารเรียนรวมและเทคโนโลยีสารสนเทศ (คณะวิทยาศาสตร์ฯ) เพื่อประกอบธุรกิจประเภทบริการจำหน่ายอารหลัก จำหน่ายอาหารว่าง และเครื่องดื่ม โดยมีร้านค้าและพื้นที่เช่าเพื่อประกอบธุรกิจ ตามเอกสารแนบ

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ในความร่วมมือกับคณะวิทยาการจัดการ เปิดรับนักศึกษาฝึกงานร้าน 7-ELEVEn ในพื้นที่เกาะสมุย เกาะพะงั้น เกาะเต่า ช่วงปิดภาคเรียน ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน 2561

คุณสมบัติ

  • เป็นนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ หรือนักศึกษาที่สนใจ อายุระหว่าง 19-25 ปี
  • มีใจรักในงานบริการ มีนุษยสัมพันธ์ดี และต้องการหารายได้พิเศษ
  • มีความสื่อสัตย์สุจริต
  • ไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพ สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้

สวัสดิการ

  • ค่าตอบแทน 388-412 บาท/วัน รายได้เฉลี่ยเดือนละ 10,000-11,000 บาท
  • ฟรีค่าที่พัก และค่าเดินทางไปทำงานครั้งแรก
  • เกรียติบัตรผ่านการปฏิบัติงานจากบริษัทฯ

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 15 มีนาคม 2561 ณ สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดรับจำนวน 100 อัตรา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 077913363 (คุณธนากร)

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 5 of 10