Teerawat Kitngam

Teerawat Kitngam


Website URL:

ตามที่ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "มือใหม่หัดสร้างสติ๊กเกอร์ไลน์ by ศูนย์คอมพิวเตอร์" ระหว่างวันที่ 23-24 ธันวาคม 2560 ณ ห้องปฎิบัติการทางภาษา 1 ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ ขอให้นักศึกษาที่ผ่านการอบรมติดต่อรับวุฒิบัติการเข้าร่วมโครงการ ได้ที่สำนักงานศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ชั้น 1 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้กำหนดการร่วมกิจกรรมของนักศึกษาฯ ต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม ๙ ฐานกิจกรรม สำหรับฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฐานที่ ๓ ดำเนินการและควบคุม
โดยศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่านักศึกษาบางส่วนยังขาดกิจกรรมในฐานดังกล่าว ดังนั้นศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ เปิดโอกาสให้นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ และ ๕ ที่กิจกรรมฐาน ๓ ร่วมกิจกรรมการทดสอบวัดความรู้ทักษะมาตาฐานวิชาชีพสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ด้วยระบบข้อสอบออนไลน์ โดยสามารถดำเนินการดังต่อไปนี้

  • ให้นักศึกษาสมัครร่วมกิจกรรมผ่านเว็บไซต์ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันจันทร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. เท่านั้น (อีเมลที่สมัครต้องเป็น gmail.com เท่านั้น)
  • ศูนย์คอมพิวเตอร์จะยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมผ่านอีเมลที่นักศึกษาสมัครในวัน วันอังคารที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
  • นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมทดสอบด้วยระบบข้อสอบออนไลน์วันพุธที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. เท่านั้น
  • นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ กำหนดจะได้ฐานกิจกรรมในฐาน ๓ เทคโนโลยีสารสนเทศ
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 6 of 10