SRU Authentication : Login | Logout


ฝ่ายกองการเจ้าหน้าที่

ฝ่ายกองการเจ้าหน้าที่

Website URL:

ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ สังกัดฝ่ายสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้  ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร  สังกัดงานพัสดุ  กองคลัง  สำนักงานอธิการบดี ประกาศเปลี่ยนแปลง วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน  ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์  สังกัดฝ่ายสื่อสารองค์กร  กองกลาง  สำนักงานอธิการบดีจำนวน  1  อัตรา  

 

จากเดิมประกาศรายชื่อ ในวันที่ 30 สิงหาคม 25560  เปลี่ยนแปลงวันประกาศรายชื่อเป็นวันที่ 4 กันยายน 2560  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา  สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย  จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งอาจารย์   สาขาวิชาดนตรีสากล  สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการอธิการบดี สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สังกัดคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ และบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์  ประเภทละ 1 อัตรา

(บุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ ไม่มีผู้สมัครสอบ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์  สังกัดคณะวิทยาการจัดการ  จำนวน 3 อัตรา

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 2 of 13