SRU Authentication : Login | Logout


ฝ่ายกองการเจ้าหน้าที่

ฝ่ายกองการเจ้าหน้าที่

Website URL:

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ประจำสาขาวิชาชีววิทยา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์สัญญาจ้าง สาขาคณิตศาสตร์ สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการอธิการบดี สังกัดกองกลาง จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรเงินรายได้  ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัด งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ สังกัดฝ่ายสื่อสารองค์กร  กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาสัตวศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตรา

ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรเงินรายได้ ประเภทเจ้าหน้าที่สนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งวิศวกรโยธา สังกัดกองอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์สัญญาจ้าง สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 4 of 13