SRU Authentication : Login | Logout


ฝ่ายกองการเจ้าหน้าที่

ฝ่ายกองการเจ้าหน้าที่

Website URL:

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดี คณะวิทยาการจัดการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาการเงินและการธนาคาร สังกัดคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ประจำสาขาชีววิทยา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตรา

ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาศิลปศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรเงินรายได้ ประเภทอาจารย์สัญญาจ้าง ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาธุรกิจการบิน สังกัดวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว จำนวน 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้  ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา  สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้  ประเภทอาจารย์สัญญาจ้าง  ตำแหน่งอาจารย์  จำนวน  3  อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้  ประเภทอาจารย์สัญญาจ้าง  ตำแหน่งอาจารย์  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จำนวน 1  อัตรา

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 5 of 13