SRU Authentication : Login | Logout


ฝ่ายกองการเจ้าหน้าที่

ฝ่ายกองการเจ้าหน้าที่

Website URL:

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้  ประเภทอาจารย์สัญญาจ้าง  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  สังกัดคณะครุศาสตร์

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  สายวิชาการ   สาขาวิชาดนตรีสากล  สังกัดคณะมนุษยศาสตรืและสังคมศาสตร์

จำนวน  1  อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย  สายวิชาการ  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

จำนวน  1  อัตรา

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ สังกัดฝ่ายสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาสัตวบาลศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาศิลปศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ  ตำแหน่งอาจารย์  จำนวน 3 อัตรา  สังกัดคณะครุศาสตร์

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 6 of 13