SRU Authentication : Login | Logout


ฝ่ายกองการเจ้าหน้าที่

ฝ่ายกองการเจ้าหน้าที่

Website URL:

ประกาศเปลี่ยนแปลงวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และมีสิทธิ์เข้ารับการสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สาขาวิชาอชีวอนามัย สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จากเดิมประกาศผล ในวันศุกร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2560  เปลี่ยนเป็นวัน ศุกร์ ที่ 14 กรกฎาคม 2560

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์  (ประจำสาขาชีววิทยา) สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการสอบสัมภาษณ์เพื่อเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทยธุรกิจ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาจีน สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์  สังกัดคณะครุศาสตร์  จำนวน 3 อัตรา

สาขาวิชากภาษาไทย                   จำนวน  1  อัตรา
กลุ่มวิชาจิตวิทยาและแนะแนว         จำนวน  1  อัตรา
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา   จำนวน  1  อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตรา

ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 7 of 13