SRU Authentication : Login | Logout


ฝ่ายกองการเจ้าหน้าที่

ฝ่ายกองการเจ้าหน้าที่

Website URL:

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งหัวหน้าศูนย์การเรียนรู้การบริหารโรงแรมและท่องเที่ยว SRU พาวิลเลี่ยน สังกัดวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อ.เกาะสมุย จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ประเภทอาจารย์สัญญาจ้าง สาขาสังคมศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

ประกาสรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา  และตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร  สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประกาศเปลี่ยนแปลงวันประกาศผลสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง บุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา และตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จากเดิม ประกาศผลในวันที่ 1 มีนาคม 2560  เปลี่ยนแปลงเป็น วันที่ 3 มีนาคม 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ประเภทอาจารย์สัญญาจ้าง สาขาสังคมศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรเงินรายได้ ประเภทเจ้าหน้าที่สนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งบรรณารักษ์ สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา และตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ประเภทอาจารย์สัญญาจ้าง สาขาวิชาสังคมศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ประกาศผลสอบคัดเลือก บุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งนักจัดการอาคารและบริเวณ สังกัดกองอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ สำนักงานอธิการบดี

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 10 of 13