SRU Authentication : Login | Logout


ฝ่ายกองการเจ้าหน้าที่

ฝ่ายกองการเจ้าหน้าที่

Website URL:

ประกาศเปลี่ยนแปลงวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

จากวันที่ 22  พฤศจิกายน 2560   เป็นวันที่ 29 พฤศจิกายน  2560  



----- ขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ -----

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา

-  คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

-  คณะวิทยาศาสตร์ฯ สาขาวิชา ฟิสิกส์ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์  สาขาวิชาภาษาไทย สังกัดคณะครุศาสตร์  จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์  จำนวน 5 อัตรา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จำนวน  4  อัตรา

-  สาขาการพัฒนาชุมชน จำนวน 2 อัตรา

-  สาขาการเมืองการปกครอง จำนวน 1 อัตรา

-  สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จำนวน  1  อัตรา

-  สาขาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สังกัดคณะวิทยาการจัดการ

ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สังกัดคณะวิทยาการจัดการ

ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  (ปฏิบัติงานเลขานุการอธิการบดี) สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 7 อัตรา

<< Start < Prev 1 2 Next > End >>
Page 1 of 2