ฝ่ายกองการเจ้าหน้าที่

ฝ่ายกองการเจ้าหน้าที่

Website URL:

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา  สังกัดคณะนิติศาสตร์ และสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรเงินรายได้ ประเภทสายสนับสนุน  จำนวน  2  อัตรา

สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จำนวน  1  อัตรา

ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์  (สิ่งแวดล้อม)

สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จำนวน  1  อัตรา

ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร

ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 4 อัตรา

คณะวิทยาการจัดการ 3 อัตรา

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  จำนวน  1  อัตรา

สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  จำนวน  1  อัตรา

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  1  อัตรา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จำนวน  1  อัตรา

สาขาวิชาสัตวศาสตร์  จำนวน  1  อัตรา  (ไม่มีผู้สมัคร)

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 4 อัตรา

คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 1 อัตรา

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  1  อัตรา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จำนวน  3  อัตรา

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ  1  อัตรา

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  2  อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จำนวน 3 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ประจำสาขาชีววิทยา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์  จำนวน  5  อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้

- ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (สิ่งแวดล้อม) สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศเปลี่ยนแปลงวันประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์  (ชีววิทยา) สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากเดิมจะประกาศผลสอบ ในวันศุกร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561  เปลี่ยนแปลงเป็น วัน จันทร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 8 of 14