Title Filter     Display # 
# Article Title Date Hits
141 นักชก มรส. ในการแข่งขันกีฬามวยไทยมหาวิทยาลัยโลก ครั้งที่ 1 24 Mar 2015 811
142 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU และ MOA) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กับ มหาวิทยาลัยแห่งชาติผิงตุง 19 Mar 2015 2214
143 มรส.จัดโครงการ "เรียนรู้สู่อาเซียน (ASEAN LEARNING)" เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมในประเทศอาเซียน 19 Mar 2015 707
144 โครงการสวดมนต์สรรเสริญพระรัตนตรัยต้านภัยยาเสพติด 18 Mar 2015 575
145 ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย มรส. กับรางวัล ผลงานวิจัยดีเด่น HERP CONGRESS III 11 Mar 2015 663
146 มรส.ชนะเลิศโครงการแข่งขันหนังตะลุงคว้าถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 10 Mar 2015 492
147 โครงการเดินตามพ่อสู่ความพอเพียง โดยคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 09 Mar 2015 602
148 งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น รุก พัฒนาครูเด็กเล็กหวังพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กในถิ่นทุรกันดาร 09 Mar 2015 419
149 โครงการฟื้นฟู พื้นที่ป่าชายเลน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนตำบลท่าทอง 02 Mar 2015 801
150 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU และ MOA) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กับ มหาวิทยาลัยมัณฑะเลย์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 02 Mar 2015 681
151 มรส.สนองงาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา รร.ตชด. 24 Feb 2015 1598
152 บริการวิชาการและงานวิจัย คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 17 Feb 2015 646
153 คณะครุศาสตร์จัดจัดอบรมโครงการ "นิทานพาสุข สนุกกับพหุปัญญา พัฒนาเด็กปฐมวัย" 22 Jan 2015 857
154 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 20 Jan 2015 850
155 พิธีรับมอบหมวก เข็มชั้นปี และตะเกียงมิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล คณะพยาบาลศาสตร์ 21 Nov 2014 5201
156 คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนำเสนอข่าวเชิงสร้างสรรค์เพื่อสรรสร้างสังคม 08 Nov 2014 812
157 กองบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกับสาขาวิชาการการศึกษาปฐมวัย และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ออกค่าย ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตะแบกงาม อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 08 Nov 2014 1010
158 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557 สีสันสายน้ำ สืบสานประเพณีลอยกระทง 08 Nov 2014 848
159 อธิการบดี ผู้บริหารและนักศึกษาร่วมทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 08 Nov 2014 470
160 ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการฯ ร่วมกับสถานทูตอเมริกา สำนักงาน ก.พ. และสถาบันสอนภาษาเอยูเอ (AUA) จัดแนะแนวการศึกษาต่อในสหรัฐอเมริกา 05 Nov 2014 554
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 8 of 10