alt


วันนี้(8 มิถุนายน 2561) สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการการจัดการความรู้เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุม G806 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เบญจวรรณ สุจริต จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มาเป็นวิทยากรบรรยายและจัดการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การปฏิบัติงาน และร่วมวางแผนการดําเนินงานในปี 2562 – 2564 ตาม แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประธานในพิธีเปิดโครงการ กล่าวว่า ที่ผ่านมาสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการบริหารจัดการที่ดี ฉะนั้นสิ่งที่ควรทบทวนเพิ่มเติมในการทำแผนครั้งนี้คือ การจัดทำแผนให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนปฏิรูปประเทศในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระบบการบริหารงาน การบริการ และการจัดการ ตลอดจนสอดคล้องแผนยุทธศาสตร์20 ปีของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ต้องทบทวนในสิ่งที่ได้ดำเนินการมาตลอดรอบปีที่ผ่านมา วิเคาระห์จุดอ่อนจุดแข็งที่มีอยู่ ตรวจสอบให้ละเอียดถึงโครงการที่ผ่านมาว่าโครงการไหนดีทำแล้วประสบความสําเร็จ บุคคลส่วนใหญ่เห็นด้วยและเกิดประโยชน์ที่แท้จริง ก็ให้นำมาสานต่อในปีถัดไป ในการดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จการทำแผนงานมีความจำเป็นอย่างยิ่ง แต่หากแผนนั้นเกิดจากการคิดเองแล้วทำเองของบุคคลกลุ่มเดียวจะส่งผลให้แผนไม่ครอบคลุมภาระงานทั้งหมด ซึ่งจุดสำคัญของทุกแผนคือการนำไปใช้ กำกับดูแล ปฏิบัติจริงและติดตามผลที่เกิด ควรมีผู้เชี่ยวชาญมาเป็นเงาสะท้อนเพื่อสร้างแผนที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ด้าน ผศ.ดร.กนกกานต์ ฐิติภรณ์พันธ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ผู้ดําเนินการโครงการ เปิดเผยว่า โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อทบทวนผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ จัดการความรู้ในการสร้าง แนวทางการดําเนินงานของสํานักในการปฏิบัติงานตามโครงการและภาระงานให้สอดคล้อง กับการประกันคุณภาพการศึกษา และจัดทําแผนปฏิบัติราชการ แผนงบประมาณ พร้อมปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ตัวชี้วัดในการดําเนินงานการให้บริการด้านการศึกษาและสนับสนุนการผลิต บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2562 – 2564 ของสํานักส่งเสริม วิชาการและงานทะเบียน ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ สุราษฎร์ธานี


เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว/ภาพ

ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี