alt


วันนี้(12 มิถุนายน 2561) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) จัดพิธีรับวุฒิบัตรหลักสูตรอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุหลักสูตร 70 ชั่วโมง โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ ผู้ดูแลผู้สูงอายุและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วม ณ อาคารปฏิบัติการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีผู้ดูแลผู้สูง ต.ตําบลขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี เข้าร่วมอบรมระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2561 – 30 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา และมีผู้ดูแลผู้สูงอายุตําบลขุนทะเล จบหลักสูตรทั้งสิ้น จํานวน 24 คน


ดร.จิราพร วัฒนศรีสิน คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประธานในพิธีกล่าวว่า คณะพยาบาลศาสตร์ ได้เห็นความสําคัญของการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ที่จะต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม รวมถึงชุมชน ท้องถิ่น ที่จะต้องร่วมมือกัน และมีบทบาทในการเตรียมความ พร้อมบุคลากร และประชาชนกลุ่มเป้าหมายในความรับผิดชอบให้ก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพ สามารถช่วยเหลือตนเองได้ยาวนานที่สุดไม่เป็นภาระแก่ผู้อื่น คณะพยาบาลศาสตร์ จึงได้จัดหลักสูตรอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตร 70 ชั่วโมง ที่ได้รับอนุมัติหลักสูตรจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อให้ได้มีความรู้ ความเข้าใจเรื่อง การดูแลสุขภาพอนามัยผู้สูงอายุ และปฏิบัติต่อผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ด้าน อาจารย์วีณา ลิ้มสกุล อาจารย์ประจำสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ผู้ดูแลโครงการ เปิดเผยว่า คณะพยาบาลศาสตร์ได้จัดตั้งศูนย์สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โดยจัดให้มีโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ กิจกรรมอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ และอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ เพื่อดำเนินการจัดอบรม ให้แก่ผู้ดูแลผู้สูงอายุในหน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชนของจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเตรียมการ รองรับระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวในท้องถิ่น ชุมชน ตลอดจนพัฒนาศักยภาพบุคลากร และภาคี เครือข่ายที่ทํางานด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว
อดิสรณ์ เนาวโคอักษร ภาพ
ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี