มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ( มรส. ) จัดอบรมครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 ประจำปี 2561 มุ่งพัฒนาส่งเสริมความรู้คุณภาพการศึกษา ช่วยเหลือนักเรียนถิ่นทุรกันดาร ด้วยการนำเทคโนโลยีมาผสมผสานเข้ากับเนื้อหาวิชา ผ่านครูตำรวจตระเวนชายแดนที่จะเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ทั้งที่มิได้เป็นอาชีพครูโดยตรงแต่จะทำหน้าที่ครูได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งต่อนักเรียนในยุค 4.0

รศ.ดร. ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวในพิธีเปิดการอบรมครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 (กก.ตชด. 41) ประจำปี 2561 ว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ตระหนักและให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ซึ่งเป็นโครงการตามแนวพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ทั้งครูผู้สอนและนักเรียนให้มีมาตรฐานคุณภาพที่ทัดเทียม ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งในการด้านการจัดการเรียนการสอน การสนับสนุนสื่อวัสดุ อุปกรณ์ การเรียนการสอน การนิเทศตรวจเยี่ยมโรงเรียน การพัฒนาและส่งเสริมให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนชุมชน ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้ ได้จัดอบรมเทคนิคการวิเคราะห์โครงสร้างและการออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับหลักสูตรสำหรับสถานศึกษาในระดับปฐมวัย พ.ศ. 2560 และแนวทางการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับงานห้องสมุดเพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนผ่ายประเทศไทยไปสู่ประเทศที่มีความมั่นคงและยั่งยืน โดยหวังว่าจะได้นำความรู้ไปใช้จริงในโรงเรียนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน

ด้าน พันตำรวจโทหญิง กฤตยา แสงจันทร์ ประดิษฐ์พงษ์ ผู้บังคับกองร้อยที่ 412 เปิดเผยว่า การดำเนินงานของตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมความรู้จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีให้แก่ครูตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 อย่างต่อเนื่องด้วยดีมาโดยตลอด ได้รับการถ่ายทอดความรู้ในลักษณะของสาระวิชา พร้อมถ่ายทอดเทคนิคการสอน การนำเทคโนโลยีมาปรับใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนแก่นักเรียน เป็นการถ่ายทอดความรู้ที่จะต้องนำไปเผยแพร่ พัฒนา และสอน นักเรียนในสังกัดต่อไป

สำหรับการอบรมครูตำรวจตระเวนชายแดน เป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของงานบริการวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ดำเนินการสนองงานตามโครงการพระราชดำริเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ด้วยการ“ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา” ช่วยเหลือนักเรียนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ซึ่งประสบกับความขาดแคลนในหลาย ๆ ด้าน ให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นการศึกษาภาคบังคับอย่างถูกต้อง ด้วยวิธีการและเทคโนโลยีที่จะช่วยให้นักเรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจในวิชาการอย่างดี พร้อมที่จะไปศึกษาต่อใน ระดับสูงต่อไปได้ เท่าเทียมกับคนอื่น ๆ และช่วยให้ครูตำรวจตระเวนชายแดน ซึ่งไม่ได้มีอาชีพครูโดยตรงทำหน้า ที่ครูได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รับผิดชอบโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัด กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 ในเขตพื้นที่ 2 จังหวัด คือ จังหวัดชุมพร และสุราษฎร์ธานี จำนวน 11 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนตำรวจระเวนชายแดนสันตินิมิตร โรงเรียนตำรวจระเวนชายแดนบ้านพันวาล โรงเรียนตำรวจระเวนชายแดนบ้านควนสามัคคี โรงเรียนตำรวจระเวนชายแดนบ้านห้วยเหมือง โรงเรียนตำรวจระเวนชายแดนสิริราษฎร์ โรงเรียนตำรวจระเวนชายแดนบ้านสวนเพชร โรงเรียนตำรวจระเวนชายแดนบ้านกอเตย โรงเรียนตำรวจระเวนชายแดนบ้านยางโพรง โรงเรียนตำรวจระเวนชายแดนบ้านคลองวาย โรงเรียนตำรวจระเวนชายแดนเทคนิคมีนบุรีอนุสรณ์ และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตะแบกงาม

นางสาวกนกรัตน์ ศรียาภัย ข่าว

นายอดิสรณ์ เนาวโคอักษร ภาพ

ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี