alt

เมื่อวานนี้(20 มิถุนายน 2561)มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษา ชมรม หอพัก และนักศึกษาจิตอาสา จัดกิจกรรมพาน้องขึ้นเขาท่าเพชร ไหว้พระธาตุศรีสุราษฎร์ฯ หนึ่งในกิจกรรมประเพณีรับน้องใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2562 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมมากกว่า 2,500 คน ณ เขาท่าเพชร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยต้องการให้กิจกรรมรับน้องใหม่เป็นกิจกรรมที่สมานฉันท์ เอื้ออาทร และเกื้อกลูต่อกัน รุ่นพี่ต้องแสดงตนเป็นเจ้าบ้านที่ดี มีความเมตตา มีความปรารถนาดีต่อรุ่นน้อง เพื่อให่รุ่นน้องได้เลียนแบบตัวอย่างจากรุ่นพี่ มหาวิทยาลัยมีความมั้นใจในทุกกิจกรรมที่เกิดจากการดำเนินงานของผู้นำนักศึกษาเพราะทุกกิจกรรมจะมีกรอบป้องกันจากการลงไปกำกับดูแลจากบุคลากรที่รับผิดชอบอยู่แล้ว ซึ่งหลายปีที่ผ่านมากิจกรรมการรับน้องของมหาวิทยาลัยได้รับความชื่นชมจากบุคคลทั้งภายในและภายนอกบางปีก็ได้รับการยกย่องจากสื่อว่ามีการรับน้องอย่างมีวัฒนธรรมที่สร้างสรรค์ มีการพึ่งพา ช่วยเหลือ เมตตา กรุณาต่อกัน

ด้าน ผศ.ศิรวัฒน์ เฮงชัยโย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า กิจกรรมพาน้องขึ้นเขาท่าเพชร ไหว้พระธาตุศรีสุราษฎร์ฯ จัดขึ้นเพื่อร่วมแสดงความจงรักภัคดีและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้สมกับการเป็นคนของพระราชา เป็นข้าของแผ่นดิน ส่งเสริมให้นักศึกษาใหม่มีจิตอาสา เพื่อร่วมสนองพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยการร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดแหล่งท่องเที่ยวในท่องถิ่น ส่งผลให้นักศึกษาใหม่รู้จักเพื่อนใหม่ รู้จักรุ่นพี่ ฝึกทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น การตัดสินใจ การเอื้ออาทร รู้จักเสียสละ ออดทน สร้างความตระหนักในการรับใช้ชุมชนท้องถิ่น และเป็นการย้ำให้เห็นถึงความสำคัญของสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ สร้างความรู้สึกให้นักศึกษาใหม่เสมือนเป็นส่วนสำคัญของมหาวิทยาลัย

ส่วน นางสาวแพรวนภา อินทรเจียว สักการะบูชา นักศึกษาใหม่สาขาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี บอกถึงความรู้สึกที่ได้ร่วมกิจกรรมขึ้นเขาท่าเพชร ไหว้พระธาตุศรีสุราษฎร์ฯ ว่า การจะเดินขึ้นเขาท่าเพชรต้องใช้ความพยายาม อดทน ตั้งใจ ที่จะพิชิตความสำเร็จในการเดิน แต่ทั้งสองข้างทางมีรุ่นพี่คอยช่วยเหลือและให้กลังใจตลอดเส้นทาง ได้ร่วมกับเพื่อนๆและรุ่นพี่ เก็บขยะและพัฒาแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญทั้งด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดสุราษฏร์ เมื่อขึ้นมาถึงก็ได้สักการะพระธาตุศรีสุราษฎร์ฯ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นการสร้างขวัญกำลังใจที่ดีก่อนจะเริ่มศึกษาหาความรู้ในมหาวิทยาลัยแห่งนี้

พระธาตุศรีสุราษฎร์ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2500 นับเป็นปูชนียสถานองค์แรกของอำเภอเมือง ลักษณะรูปทรงสูงเรียวคล้ายลำเทียนหรือคล้ายเสาอโศก ประดับด้วยลวดลายปูนปั้น นับว่าเป็นสถาปัตยกรรมแบบศรีวิชัยประยุกต์ที่สวยงามและมีเอกลักษณ์เฉพาะ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2502 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จเยือนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการนี้ได้เสด็จไปทรงสักการะพระธาตุศรีสุราษฎร์ ทั้งสองพระองค์ทรงปลูกต้นพะยอมไว้เพื่อเป็นสิริมงคล และทรงรับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ ต่อมาใน พ.ศ. 2527 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และทรงปลูกต้นเคี่ยม ต้นไม้ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นที่ระลึกด้วย


เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว/ภาพ

ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี