alt

วันนี้(6 มิถุนายน 2561)สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้ารับการติดตามและประเมินผลโครงการสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม(Green Office )ของสำนักงานอธิการบดี จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 สุราษฎร์ธานี โดยมี ผศ.นริศ สุขกรี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสถานที่และภูมิทัศน์ อ.สมชาย สหนิบุตร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ตลอดจนผู้อำนวยการกอง และบุคลากรในสำนักงานอธิการบดีร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องราชพฤกษ์ 4 ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กลาวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีนโยบายในการดําเนินงานโครงการสํานักงานสีเขียว โดยการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ มีการจัดซื้อจัดจ้างใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จัดการความสะอาดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยในสํานักงานตามหลัก 5ส ส่งเสริมสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมกับการทํางาน ซึ่งมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการลดใช้พลังงาน และสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการใช้พลังงานอย่างประหยัดเพื่อการมีพลังงานใช้อย่างยั่งยืน

นางศุภัจฉรีย์ นวกิจไพฑูรย์ ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ผู้แทนนำเสนอการดำเนินการโครงการ Green Office เปิดเผยว่า บุกคลากรภายใยสำนักงานอธิการบดีทุกคน ช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน มีความมุ่งมั่นที่จะสนองนโยบายการดําเนินงานสํานักงานสีเขียว ในการยกระดับคุณภาพชีวิต ร่วมบริหารจัดการองค์กรให้เอื้อต่อวิถีชีวิตที่ส่งเสริมการเรียนรู้ควบคู่ไปกับการสร้างจิตสํานึก มีการรับผิดชอบต่อสังคมและผลกระทบที่จะก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนและใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า


เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว

สมยศ นุ่นจำนงค์ ภาพ

ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษำร์ธานี