alt

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) จัดโครงการประชุมสัมมนา “การกําหนดยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ให้สอดคล้องกับพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10” ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายวิชัย ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มาบรรยายพิเศษในหัวข้อ“ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อการดําเนินงาน ตามพระราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10” โดยมีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร หน่วยงานภาครัฐจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดชุมพร และจังหวัดระนอง และผู้เข้าร่วมจากทุกภาคส่วนกว่า 90 คน ณ หอประชุมวิชราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความสําคัญในการกําหนดนโยบายและ ทิศทางการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางของยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เพื่อเป็นแนวทางการบริหารจัดการและพัฒนามหาวิทยาลัย โดยให้ครอบคลุมพันธกิจของมหาวิทยาลัย อันได้แก่ 1.ด้านการจัดการศึกษา 2.ด้านการวิจัยและการบริการวิชาการแก่สังคม 3.ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 4.ด้านการบริหารจัดการ จึงมีติกําหนดให้มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยระยะ 20 ปี ขึ้นมา เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการปฏิรูปการพัฒนาทางด้านแนวคิด ทิศทางการพัฒนาและความคาดหวังของมหาวิทยาลัย

ด้าน ผศ.ดร.วรรณะ บรรจง รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า การจัดโครงการประชุมสัมมนา นําเสนอความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) กับแผนยุทธศาสตร์และนโยบายที่เกี่ยวข้องและศักยภาพของมหาวิทยาลัย เพื่อกำหนดแนวทางยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับนโยบายในทุกระดับ สร้างเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยกับกลุ่มจังหวัดในพื้นที่บริการ เพื่อความร่วมมือด้านการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น และเตรียมความพร้อมสําหรับการตรวจเยี่ยมขององคมนตรี ในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่น้อมนําพระราโชบายด้านการศึกษาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยการมีส่วนร่วม เพื่อทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 1.ด้านการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและการจัดการศึกษา 2.การยกระดับการวิจัยให้มีคุณภาพและมีประโยชน์สอดคล้อง กับการเรียนการสอนและการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 3.การยกระดับคุณภาพการผลิตและพัฒนาครู 4.การเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาบุคลากร การเงินและงบประมาณและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 5.การพัฒนาท้องถิ่นและสังคมอย่างยั่งยืน (Golden Hub Strategies) และ 6.การอนุรักษ์ฟื้นฟู ส่งเสริม และพัฒนาขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรม


เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว

พงศธร จีนไทย ภาพ

ฝ่ายสื่สารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี