alt


คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพการวิจัยทางการศึกษาของวิจัยคณะครุศาสตร์ กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนบทความวิชาการ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.รงค์ บุญเสวยขวัญ สํานักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มาเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมมาลทอง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชิตาพร เอี่ยมสะอาด คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า คณะขอแสดงความชื่นชมกับการเอาใจใส่ในการพัฒนาตนเองในด้านวิชาการของคณาจารย์ทุกท่าน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นหน่วยงานหนึ่งใน องค์กร มีเป้าหมายในการดําเนินงานเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความเป็นครูมืออาชีพ มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่ มีความเป็นเลิศ ตรงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ มีประสบการณ์วิชาชีพและสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของคณะ “องค์กรผลิตครูมืออาชีพ ต้นแบบแห่งภูมิภาค เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น” ทั้งนี้ การที่นักศึกษาจะมีคุณภาพได้นั้นต้องอาศัยอาจารย์ที่มีคุณภาพทางวิชาการด้วย เพื่อให้การดําเนินงานบรรลุ เป้าหมายที่วางไว้

ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์ ผิวทองงาม รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ครุศาสตร์ได้กำหนดแผนในการพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณภาพ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเทคนิคการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารมาตรฐานในระดับชาติ มีความมั่นใจและสามารถเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร มาตรฐานในระดับชาติ ถือวเป็นการเตรียมผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ซึ่งกิจกรรมนี้จะทําให้เกิดประโยชน์ต่อ คณาจารย์ในด้านการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารมาตรฐาน รวมทั้งสามารถเป็น กรรมการประจําหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. เพื่อรองรับการปรับปรุงหลักสูตรของคณะในอนาคต


เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว

คณะครุศาสตร์ ภาพ

ฝ่ายสื่สารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี