alt

เมื่อวานนี้ (29 มิถุนายน 2561) กองบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) ร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกันลงพื้นที่ หมู่.7บ้านใหม่พัฒนา และ หมู่ 8 บ้านคลองเรือ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการศึกษาปัญหาและความต้องการคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า ในการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นมีวัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อร่วมวางแผนและกำหนดแนวทางในการนำอุปกรณ์โซลาร์เซลล์มาใช้ในการเกษตร การแปรรูปอาหาร ตลอดจนการพัฒนายกระดับสินค้าของประชาชนในเขตการให้บริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีให้เป็นสินค้า OTOP ในอนาคต จากการลงพื้นที่สำวจพบว่าบ้านคลองเรือมีผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นคือ เครื่องแกง ข้าวเกรียบ ไข่เค็มสมุนไพร และปลาส้ม ในขณะที่บ้านใหม่พัฒนามี ปลาดุกร้า ไข่เค็มและสมุนไพร โดยทั้งหมดเกิดขึ้นจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยอาศัยความร่วมมือจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ในอนาคต


เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว/ภาพ

ฝ่ายสื่สารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี