alt


วันนี้(29 มิถุนายน 2561) สภามหาวิทาลัย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) ร่วมเเสดงความยินดีกับ คุณชุมพล กาญจนะ ในโอกาศได้รับเลือกให้ดำรงตำเเหน่ง ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิยาลัย ในการนี้คุณวิชัย ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ช่อมอบดอกไม้เพื่อร่วมเเสดงความยินดี ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว

สมยศ นุ่นจำนงค์ ภาพ

ฝ่ายสื่สารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี