alt

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการเปิดศูนย์เรียนรู้สู่ชุมชน หวังยกระดับการเรียนรู้ของประชาชนในท้องถิ่น สร้างฐานความรู้ที่เป็นประโยชน์ชุมชน เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ (AIC) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

อาจารย์วรรณา กุมารจันทร์ ผู้ช่วยคณบดีศูนย์สร้างเสริมสุขภาพและผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ปัจจุบันรัฐบาลสนับสนุนและส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาเป็นองค์กรหลัก ในการส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้และการศึกษาหาความรู้จากสถานที่ต่าง ๆ นอกจากการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน โดยสถาบันอุดมการณ์ศึกษาจึงจำเป็นต้องผลักดันให้เกิดศูนย์การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาระบบการเรียนรู้ของนักศึกษาและประชาชนให้มีความยั่งยืน และส่งเสริมช่องทางการศึกษาของประชาชนในชุมชนท้องถิ่น ให้เข้ามาใช้ประโยชน์ต่อไป


เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว

คณะพยาบาลศาสตร์ ภาพ

ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี