alt

เมื่อวานนี้ (2กรกฎาคม 2561) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) โดยอาจารย์วสันต์ สุทธโส รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ(กทบ.) กับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศเพื่อร่วมกันพัฒนาการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ความยั่งยืน ณ ห้องวายุภักษ์ แกรนด์ บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ซึ่งมีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีการลงนามข้อตกลง (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่งทั่วประเทศกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หนึ่งในมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่งทั่วประเทศ ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ กับ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ของชาวกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ซึ่งปัจจุบันมีมาก79,595 กองทุน มีสมาชิกประมาณ 13 ล้านคน และมีเงินทุนหมุนเวียนกว่า 300,000 ล้านบาท ในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่เศรษฐกิจฐานราก ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏจะเข้ามาขับเคลื่อนงานด้านการขนส่งสินค้า ส่งเสริมช่องทางการสั่งซื้อสินค้าได้ครั้งละจำนวนมาก รวมถึงการให้องค์ความรู้ด้านการบริหารงานให้แก่กองทุนต่อไป


เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านฯ ภาพ

ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี