alt
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) โดยฝ่ายสื่อสารองค์กร เดินหน้าโครงการ SRU GREEN U จัดกิจกรรมรณรงค์ลดขยะ รักษาสิ่งแวดล้อม และการใช้พลังงานอย่างรู้ค่า ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมติด #SRUGREENU ใน Facebook ซึ่งเป็นโครงการที่จะมุ่งเน้นการปลุกจิตสำนึกให้บุคลากรทุกคน ได้ร่วมกันบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ระบบสาธารณูปโภค การจัดการขยะ และการใช้พลังงาน ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ผศ.สมทรง นุ่มนวล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเล็งเห็นว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมเป็นประเด็นของสังคมในปัจจุบัน เป็นเรื่องสำคัญที่มหาวิทยาลัยจะต้องสื่อสารและให้ความรู้เรื่องเหล่านี้กับบุคลากรและนักศึกษา กระตุกความคิดความรับผิดชอบที่พึงปฏิบัติ บูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน การวิจัย เพื่อให้เกิดบรรยากาศการเรียนการสอนที่มีความปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับ Green University หรือ 'มหาวิทยาลัยสีเขียว' อันก่อให้เกิดผลดีต่อสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัย และชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

อาจารย์ปิยตา สุนทรปิยะพันธ์ ประธานหลักสูตรสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ทางสาขานิเทศศาสตร์ได้มีบูรณาการการเรียนการสอนเกี่ยวกับกระบวนการการสื่อสาร เข้ากับโครงการ SRU GREEN U เพื่อเป็นการสื่อความหมายให้สาธารณชนได้ทราบ รับรู้ และตอบสนองตามเป้าหมายของโครงการที่ตั้งไว้ อาทิ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้แสดงออกถึงพลังที่จะร่วมกันอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ลดการสร้างขยะในทุกกิจกรรมของมหาวิทยาลัย โดยการพร้อมใจกันโพส์ใน Facebook ส่วนตัว และติด #SRUGREENU ในกิจกรรมรณรงค์ลดขยะ รักษาสิ่งแวดล้อม และการใช้พลังงานอย่างรู้ค่า ส่งเสริมให้สาธารณชนตระหนักว่าระบบมหาวิทยาลัยสีเขียวไม่ได้เป็นเพียงการพัฒนาความเป็นอยู่ของชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อสภาพแวดล้อมโดยรวมของชุมชนรอบๆมหาวิทยาลัย ต่อประเทศและโลกอย่างยั่งยืน


เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว

สาขานิเทศศาสตร์ ภาพ

ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี