alt

วันนี้ (5 ก.ค. 61) พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่น้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 มากําหนดยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย มุ่งเน้นการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่นที่มีส่วนช่วยในการใช้องค์ความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นในทุกมิติ มีทักษะในการประยุกต์ใชศาสตร์แขนงต่างๆในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน

พร้อมกันนี้ องคมนตรีได้บรรยายพิเศษให้แก่ผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ในหัวข้อ “พระราโชบายและพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 และการน้อมนำพระราโชวาทสู่การสร้างแรงบันดาลใจ”

และในช่วงบ่ายวันเดียวกัน พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ได้เดินทางไปยังบ้านใหม่นิคม ตําบลขุนทะเล อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเยี่ยมชมการดําเนินงานพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ได้นำองค์ความรู้ เทคโนโลยี และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เข้าช่วยส่งเสริมอาชีพของชุมชน ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ เพื่อสร้างเศรษฐกิจครัวเรือนให้เข้มแข็ง อันเป็นการสนองพระมหากรุณาธิคุณและพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มุ่งหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง ทั่วประเทศ สานพลังและศักยภาพเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างทั่วถึงและยั่งยืน

เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว

อดิสรณ์ เนาวโคอักษร ภาพ

ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี