ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เตชธรรม สังข์คร ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ พร้อมด้วย นางฐิติมา บุญยัง ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ ได้ให้การต้อนรับนักเรียนผู้ศึกษาดูงาน จากวิทยาลัยการอาชีพไชยา กว่า ๕๐ คน เพื่อเพิ่มพูนทักษะการเป็นผู้ประกอบการตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ด้านการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา อีกทั้งเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ของผู้เข้ารับการบ่มเพาะ ได้เห็นการทำงานของผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในแต่ละสาขาอาชีพ ทำให้เกิดแนวคิดเกี่ยวกับการเริ่มต้นธุรกิจ การบริหารจัดการ การผลิต การตลาดและการบริหารเงินทุน เมื่อวันที่  ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


สำหรับศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราฎร์ธานี หรือ Surat_UBI เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา ในโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา หรือ UBIs : University Business Incubators ซึ่งมีภารกิจหลัก ในการสร้างความรู้ ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของ UBI ให้กับกลุ่มเป้าหมายและผู้ที่เกี่ยวข้อง พัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่ โดยมุ่งเน้นพัฒนาภูมิปัญญาระดับท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนบนสู่ความเป็นสากล สนับสนุนการนำผลงานวิจัยที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ไปต่อยอดในการประกอบธุรกิจ ให้บริการงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง


ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อได้ที่สำนักงานศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หรือรายละเอียดทางเว็บไซต์ http://suratubi.sru.ac.th/ หรือหมายเลขโทรศัพท์ 093-5746792, 086-4149151 คุณฐิติมา บุญยัง และคุณขนิษฐา เมืองระรื่น

นางสาวกนกรัตน์ ศรียาภัย ข่าว

นายอดิสรณ์ เนาวโคอักษร ภาพ

ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี