alt

วันนี้ (9 ก.ค.61)มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) เปิดบ้านต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนางานกองกลาง สํานักงานอธิการบดี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี(มร.กจ.)โดยมีรศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นตัวแทนมาวิทยาลัยกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการคลัง งานพัสดุ งานประชาสัมพันธ์ งานประชุมและพิธีการ งานบุคคล งานอาคารสถานที่ งานบริหาร งานทั่วไป และงานจัดหารายได้ ณ ห้องราชพฤกษ์ 4 ชั้น 3 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทางคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เห็นถึงความสำคัญในระบบการบริหารงานของสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยหัวใจหลักในการบริหารงานของสำนักงานอธิการบดี คือทีมงานที่เข้มแข็งทุกคนเป็นกำลังหลักและเป็นบุคคลสำคัญในการบริหาร มีการช่วยเหลือและมีส่วนร่วมตัดสินใจในทุกๆงาน มีคณะผู้บริหารงานในและกองและฝ่ายงานที่มีศักยภาพ ครอบคลุมในวงกว้าง มีดุลยพินิจร่วมกันบริหารงานของมหาวิทยาลัยให้สำเร็จและเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ

ด้าน คุณณิชาภา มีวาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เปิดเผยว่า ทางสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้กำหนดจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนางาน ซึ่งเล็งเห็นว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นมหาวิทยาลัยที่มีแนวปฏิบัติทางการบริหารที่ดี โดดเด่น และมีประสิทธิภาพ จึงตัดสินใจมาศึกษาแลกเปลี่ยนมุมมองด้านการปฏิบัติงาน เพื่อนำไปพัฒนาสํานักงาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ให้ครอบคลุมในทุกๆด้าน


เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว

อดิสรณ์ เนาวโคอักษร ภาพ

ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี