alt

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.)ร่วมมือกับสภาทนายความจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการ “คลินิกกฎหมาย” ณ หมู่ 3 ตำบลปากหมาก อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี สร้างฐานความรู้ทางด้านกฎหมายแก่ประชาชนและให้คำปรึกษาทางกฎหมาย เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยทางสภาทนายความจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ส่งทนายฤทธิรงค์ ทองสัมถทธิ์ และทนายพงศ์นิยะ นิยะกิจ มาร่วมเป็นวิทยากร ในการสร้างความเข็มแข็งด้านกฎหมายให้แก่ชุมชน

อาจารย์อภิชาติ โกศล ประธานฝ่ายงานบริการวิชาการคณะนิติศาสตร์ กล่าวว่า คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีภารกิจหลักในการรับใช้สังคมโดยการบริการวิชาการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ชุมชน ซึ่งพันธกิจหลักของอาจารย์ในระดับอุดมศึกษาประการหนึ่งคือการบริการวิชาการแก่สังคม โดยการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ทางกฎหมายสู่ท้องถิ่นและสังคมเพื่อให้สังคมมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เกิดสังคมฐานความรู้อันเป็นเครื่องมือในการพัฒนาความก้าวหน้าและความเข้มแข็งของสังคม สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย ลดความขัดแย้ง ที่สำคัญการบริการทางวิชาการจะช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัย กับชุมชนท้องถิ่นที่ยั่งยืน


เทพพิทักษ์ ยศหมึก รายงาน

คณะนิติศาสตร์ มรส. ภาพ

ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี