alt

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และกลุ่มพันธมิตรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จัดการประชุมวิชาการ “การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5” BioD5 plus : “People + Utilization + Sustainability ระหว่างวันที่ 10 – 14 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเปิดเวทีให้นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา ได้แลกเปลี่ยนความรู้การวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

ศาสตราจารย์ ดร. สนิท อักษรแก้ว ประธานคณะกรรมการ บริหารคลัสเตอร์ทรัพยากรชีวภาพ สวทช. ประธานในพิธีเปิดการประชุม เปิดเผยว่า การประชุมวิชาการ “การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ” เป็นการประชุมที่จัดขึ้นเป็น ประจําทุกปีโดยคลัสเตอร์ทรัพยากรชีวภาพ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ กลุ่มพันธมิตรภาครัฐและเอกชน เพื่อเป็นเวทีให้นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อันจะนําไปสู่ความร่วมมือในการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยิ่งยืนต่อไป

รองศาสตราจารย์ ดร. ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในฐานะเจ้าภาพร่วมการจัดการประชุมในครั้งนี้ มีความยินดีที่จะเผยแพร่องค์ความรู้ของราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในด้านศิลปะวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวและ ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้ผู้เข้าร่วมการประชุมได้รับรู้ถึงการพัฒนาการบริการวิชาการพื้นที่ในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางวิชาการ สร้างเครือข่ายร่วมระหว่างหน่วยงานกับชุมชน โดยสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ตลอดจนกลุ่มพันธมิตรภาครัฐ เอกชน หน่วยงานท้องถิ่น และหน่วยงานการศึกษา ในการส่งเสริมการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ


โดยการประชุมวิชาการในครั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้มีการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดเวทีนำเสนอแลกเปลี่ยนความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพระหว่างนักวิจัย คณาจารย์ นักศึกษา ชุมชน มีการจัดบูธนิทรรศการถ่ายทอดความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ สนับสนุนการแสดงด้านศิลปะวัฒนธรรมมโนราห์ในพิธีเปิดเพื่อต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่งในประเทศและต่างประเทศ จัดการทัศนศึกษาดูงานสร้างความตื่นตัวในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน


เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว/ภาพ

ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี