วันนี้(13 พฤษภาคม 2562) ดร.พงษ์จันทร์ คล้ายอุดม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ “การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ (KM) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562” ระหว่างวันที่ 13 - 15 พฤษภาคม 2562 พร้อมด้วยอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมกว่า 72 คน อีกทั้งมีวิทยากร ดร.อุทัย ดุลยเกษม บรรยายหัวข้อ “การพัฒนางานวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” ณ โรงแรมมานะไทย เขาหลัก จังหวัดพังงา

ดร.พงษ์จันทร์ คล้ายอุดม กล่าวว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ ในครั้งนี้ จะสามารถทำให้เกิดการพัฒนาและการกำหนดทิศทางการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ของคณะฯให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และทำให้ทุกท่านได้รับความรู้ มีทักษะในการจัดการความรู้ในการบริหารหลักสูตร สามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกับการวิจัยและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเอง และหน่วยงานต่อไปในอนาคต

ด้านดร.พิชัย สุขวุ่น คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ (KM) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อจัดการความรู้ในการบริหารหลักสูตร และการพัฒนาการเรียนการสอนกับการวิจัย ของคณะมนุษยศาสตร์ฯ เพื่อกำหนดแนวทางในการบริหารและการพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

อดิสรณ์ เนาวโคอักษร นักประชาสัมพันธ์ ข่าว
คณะมนุษย์ศาตร์และสังคมศาสตร์ ภาพ
ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี