alt

วันนี้(28 พฤษภาคม 2562) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จับมือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนรัชชประภา จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่องงานค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลในการจัดทำหนังสือประวัติเขื่อนรัชชประภา ณ ห้องราชพฤกษ์ 3 ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ดร.พงษ์จันทร์ คล้ายอุดม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนรัชชประภา ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของประวัติศาสตร์และความเป็นมาของเขื่อนรัชชประภา เนื่องจากเขื่ออนรัชชประภาเป็นเขื่อนอเนกประสงค์ที่สําคัญแห่งหนึ่งในภาคไต้ อีกทั้งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินทรงทําพิธีเปิดเขื่อนรัชชประภา (เขื่อนเชี่ยวหลาน) เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2550 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของเขื่อนนี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะจัดทําหนังสือประวัติเขื่อนรัชชประภา ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจ และเป็นแหล่งข้อมูลสําหรับการอ้างอิงที่ถูกต้องต่อไป

นายชัยวัฒน์ มานะพันธุ์พงศ์ ผู้อำนวยการเขื่อนรัชชประภา กล่าวว่า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนรัชชประภา เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ให้บริการ ด้านพลังงานไฟฟ้า ที่มีคุณภาพเชื่อถือได้ในราคาที่เหมาะสมเป็นธรรม และรักษาความสมดุลของธรรมชาติแล สิ่งแวดล้อม ประกอบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบํารุงรักษา การใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน


เทพพิทักษ์ ยศหมึก นักประชาสัมพันธ์ ข่าว
อดิสรณ์ เนาวโคอักษร นักประชาสัมพันธ์ ภาพ
ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี