alt

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เจ้าภาพการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38 “ขนเลเกมส์” จัดพิธีปิดการแข่งขันโดยมีนายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธี ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ดร.พงษ์จันทร์ คล้ายอุดม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประธานคณะกรรมการอํานวยการ จัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38 “ขุนเลเกมส์” กล่าวว่า การจัดการแข่งขันได้ดําเนินมาด้วยความเรียบร้อยราบรื่นและประสบความสําเร็จอย่างดียิ่ง นอกจากนั้น ยัง เต็มเปี่ยมไปด้วยความมีชีวิตชีวา มีมิตรภาพ สมดั่งคําขวัญประจําการ แข่งขันที่ว่า “เชียร์ให้แรง แข่งให้หรอย” นอกจากนี้ การแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ยังถือเป็นการส่งเสริมการออก กําลังกาย และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรแต่ละสถาบันอย่างแท้จริง การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดสํานักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38 “ขุนเลเกมส์” นั้น ได้รับความ ร่วมมืออันดียิ่งจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี

การแข่งขันกีฬาในครั้งนี้มีสถาบันเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 58 สถาบัน ชิงเหรียญทอง 412 เหรียญทอง แข่งขันจํานวน 17 ชนิดกีฬา โดยมีคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยทุกสถาบัน คณะนักกีฬา บุคลากร สื่อมวลชน ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมตลอดระยะเวเลการแข่งขันเป็นจำนวนมาก มหกรรมกีฬาขุนเลเกมส์ ครั้งนี้ ในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการ แข่งขันทุกท่าน ขอขอบพระคุณผู้ให้การสนับสนุน เจ้าหน้าที่ นักกีฬา ตลอดจนพี่น้องชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ให้การต้อนรับบุคลากรจากทุก สถาบันอย่างอบอุ่น ดร.พงษ์จันทร์ กล่าว

นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประธานพิธีปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ อุดมศึกษา ครั้งที่ 38 “ขนเลเกมส์” กล่าวว่า การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศนอกเหนือจากการพัฒนาด้าน สติ ปัญญา ความรู้ ความสามารถแล้วนั้น การพัฒนาและการเสริมสร้าง ร่างกายให้แข็งแรงก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่สําคัญ ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาและสถาบันอุดมศึกษาที่ประสบ ความสําเร็จจากความวิริยะอุตสาหะ พัฒนาตนเองจนประสบความสําเร็จ ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันครั้งนี้ ขอให้มุ่งมั่นพัฒนาตนเองต่อไป และสิ่งสําคัญนอกเหนือจากชัยชนะที่ได้รับ คือ การรักษากฏกติกา มีน้ําใจนักกีฬา และยิ่งไปกว่านั้น คือ การสร้างมิตรภาพให้เกิดขึ้นระหว่างบุคลากร แต่ละสถาบัน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี จะได้ต้อนรับทุกท่านด้วยมิตรภาพอีก ในโอกาสต่อ ๆ ไป


เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว
สมยศ นุ่นจำนงค์ ภาพ
ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี