alt

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) จัดการอบรมเชิง"เรียนรู้ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมศรีวิชัย" ระหว่างวันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2562 หวังให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้และเข้าใจประวัติศาสตร์สุราษฎร์ธานีและวัฒนธรรมศรีวิชัย เป็นการขับเคลื่อนและการพัฒนาจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ เสริมสร้างการวิเคราะห์ที่เป็นรูปธรรม โดยมี รศ. ดร.เชษฐ์ ติงสัญชลี และอาจารย์ธนกฤต ลออสุวรรณ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณคดีมาให้ความรู้

ดร.ชนัญชิดา ทิพย์ญาณ รองอธิการบดี ฝ่ายบริการวิชาการและขับเคลื่อนพระราโชบาย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า การสนับสนุนส่งเสริมและเผยแพร่ ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ถือเป็นอีกหนึ่งพันธกิจหลักมหาวิทยาลัย โดยมีสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี คอยดูแลเพื่อส่งเสริมให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนในท้องถิ่นได้ตระหนักถึงการเรียนประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยศึกษาจากแหล่ง เรียนรู้ที่มีอยู่ในชุมชนซึ่งจะทําให้เกิดความรักและหวงแหนชุมชนบ้านเกิดอย่างแท้จริง อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรม สอดคล้องตามกระแสความต้องการของประเทศ

ด้าน นาย ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า สํานักศิลปะและวัฒนธรรมในฐานะหน่วยงานหลักที่ทําหน้าที่สนับสนุนส่งเสริมและเผยแพร่ ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "เรียนรู้ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมศรีวิชัย" เพื่อให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชน เรียนรู้และเข้าใจประวัติศาสตร์สุราษฎร์ธานีและวัฒนธรรมศรีวิชัย เป็นการขับเคลื่อนและการพัฒนา จัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ เสริมสร้างการวิเคราะห์ที่เป็นรูปธรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์บนพื้นฐานความรับผิดชอบที่มีจิตสํานึกต่อการรักษามรดกทางวัฒนธรรมและคุณค่าของ สภาพแวดล้อมชุมชนท้องถิ่น เส้นทางการท่องเที่ยวตามรอยประวัติศาสตร์ อารยธรรมโบราณ

เทพพิทักษ์ ยศหมึก นักประชาสัมพันธ์ ข่าว
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ภาพ
ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี