alt

มหาวิทาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) จับมือหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี และหัวหน้าส่วนราชการ จัดประชุมส่งเสริมและพัฒนาครัวเรือนยากจนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์ข้าวหอมไชยา เร่งพัฒนาการดำเนินการส่งเสริมด้านการตลาดและจัดทำแผนธุรกิจ (BMC) ณ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ดร.ชนัญชิดา ทิพย์ญาณ รองอธิการบดี ฝ่ายบริการวิชาการและขับเคลื่อนพระราโชบาย มหาวิทาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า มหาวิทยาลัย ได้นำเสนอแผนงานในการพัฒนาข้าวหอมไชยา ทั้งด้านการสืบสาน อนุรักษ์พันธ์ข้าวหอมไชยา และการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า เพื่อเป็นการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพันธ์ข้าวหอมไชยา โดยมีนายเจริญศักดิ์ วงศ์สุวรรณ นายอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในที่ประชุม

นายสมชาย สินมา รองประธานหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า ทางหอการค้าได้เข้ามาร่วมส่งเสริม ด้านการตลาด ยังมีการระดมความคิดเห็นจาก ทุกภาคส่วน ทั้งหัวหน้าส่วนราขการพัฒนาชุมชน เกษตรอำเภอ ปศุสัตว์ กำนันและผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาข้าวหอมไชยา เชิงบูรณาการ


เทพพิทักษ์ ยศหมึก นักประชาสัมพันธ์ ข่าว

งานบริการวิชาการ ภาพ

ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี