alt

องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ โดยมีผศ.ศิรวัฒน์ เฮงชัยโย รองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานเเละร่วมออกกำลังกายกับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 จำนวนกว่า 3000 คน เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ผศ.ศิรวัฒน์ เฮงชัยโย รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ในโครงการมีการจัดกิจกรรมกีฬาโดยเน้นให้นักศึกษาและบุคลากรทุกคนได้มีส่วนร่วม มีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน เน้นสนุกสนานให้ทุกคนชอบกิจกรรม มีกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการ เพื่อเป็นการสนองต่อนโยบายของรัฐบาลและแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กำกับการดำเนินงานผ่านคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการ คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (กกมท.)

ผศ.ศิรวัฒน์ กล่าวต่อไปว่า ในฐานะเป็นองค์กรที่ดูแลการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆของเยาวชน และนักศึกษา จึงมีนโยบายเพื่อส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาจัดกิจกรรมและสถานที่ออกกำลังกายให้กับนักศึกษา บุคลากร ทั้งมีการเชื่อมโยงกับชุมชน ทั้งในด้านกิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ กิจกรรมกีฬาเพื่อนันทนาการ เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษามีสุขภาพที่ดี ภาวะความเป็นอยู่ที่ดี ซึ่งจะทำให้นักศึกษามีความพร้อมในการเรียน และบุคลากรพร้อมปฏิบัติงาน รวมทั้งเพื่อเป็นกระตุ้นให้เยาวชน นักศึกษา ตลอดจนบุคลากรมีความตื่นตัวด้านการออกกำลังกาย เล่นกีฬาเพื่อสุขภาพอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดยมหาวิทยาลัยจะมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง อันจะนำไปสู่ต้นแบบของบัณฑิตและบุคลากรที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ครบทุกด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคมต่อไป

เทพพิทักษ์ ยศหมึก นักประชาสัมพันธ์ ข่าว/ ภาพ
ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี