alt

วันนี้(21มิ.ย.62) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตามประเมินผลดำเนินงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศรอบพื้นที่ ซึ่งการดำเนินงานโครงการฯได้นำนโยบาย พันธกิจ เป้าประสงค์และค่านิยมร่วมของจังหวัด ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผศ.ศิรวัฒน์ เฮงชัยโย รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สร้างสรรค์กิจกรรมเชิงบวกในการรณรงค์ สร้างกระแส และปลุกจิตสำนึกที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พัฒนาเครือข่าย ขยายฐานสมาชิกสู่สังคม มุ่งมั่นแก้ไขปัญหาสังคมในภาพรวม ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์และค่านิยมที่ได้ร่วมกันกำหนด ดำเนินงานตาม 3 ยุทธศาสตร์หลัก

ด้าน อาจารย์อนุรัตน์ แพนสกุล ที่ปรึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่าทางชมรมมีการดำเนินงานโดยมุ่งเน้นสร้างกระแสรณรงค์ สร้างภูมิคุ้มกัน สร้างและพัฒนาเครือข่าย ในการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งได้ต่อยอดการดำเนินงานให้ตอบโจทย์ตามเป้าหมายของการเข้าสู่มาตรฐานต้นแบบระดับเพชรและพัฒนานวัตกรรมให้เกิดเป็นองค์ความรู้และได้นำไปทดลองใช้เผยแพร่ วิเคราะห์ สังเคราะห์ จนพบว่าองค์ความรู้ที่ดำเนินการนั้นประสบความสำเร็จ พร้อมที่จะเป็นต้นแบบได้อย่างยั่งยืน

เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว
ชมรม TO BE NUMBER ONE มรส. ภาพ
ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี