alt

นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจอาหาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี คว้า 4 เหรียญรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันทำอาหารในงาน Andman Hotelier 2019 ในคอนเซปต์การจัดงาน Green and Innovation ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2562 ณ Baan and Beyond Phuket

อาจารย์วัชรี พืชผล ประธานสาขาวิชาธุรกิจอาหาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า สาขาวิชาธุรกิจอาหารพยายามส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันการประกอบอาหารในเวทีต่างๆ ด้วยมุ่งหวังให้นักศึกษามีประสบการณ์และได้มีโอกาสพบกับเชฟในหลายระดับ สร้างความเชี่ยวชาญทางด้านอาหาร และสามารถบูรณาการกับความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจเพื่อเป็นแรงบันดาลใจและได้รู้เทคนิคตลอดจนวิธีการทำงานเชฟแบบมืออาชีพ

อาจารย์พงศ์พิพัฒน์ มากช่วย สาขาวิชาธุรกิจอาหาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เผยผลการแข่งขันว่า ในรายการ Andaman Hotelier 2019 นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจอาหาร คณะวิทยาการจัดการ ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 4 เหรียญ โดยนายอดิสร ศรีเทพ ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับ 1 ด้วยผลการแข่งขัน 93.25 คะแนน จากการแข่งขันประเภท Phuket Street Food Innovation นางสาวณัฐกานต์ วิชัย ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ด้วยคะแนน 88 คะแนน จากประเภท Phuket Lobster and Pineapple นาย ฐาปกรณ์ วรารัตนพงศ์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ด้วยคะแนน 75.60 คะแนน จากประเภท Phuket Street Food Innovation นางสาวจุไรรัตน์ ญาณสูตรและนางสาวภัทรศรี เอกเพชร ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ด้วยคะแนน 74.60 จากการแข่งขันแกะสลัก

เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว
พงศ์พิพัฒน์ มากช่วย ภาพ
ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี